Postanowienie z dnia 04.04.2011 r

Osie, dnia 04.04.2011 r.
ROŚBiGK 6220.2.11.ML
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 31.03.2011 r. złożonym przez Stolarnię Krzysztof Otlewski, z siedzibą w Osiu, ul. Ks. Semraua 50, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego przy ul. Ks. Semraua 50 w Osiu  

postanawiam
o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawartego na dz. ewid. nr 1/1, 1/3, 1,4, 1/5, 1/6 i 2/2 w obrębie Osie, gm. Osie polegającego na rozbudowie zakładu o następujące elementy:
1.    Instalacji do odzysku odpadów drzewnych (kotłownia)
2.    Instalacji do obróbki mechanicznej drewna (stolarnia)
3.    Instalacji do produkcji mebli tapicerowanych
4.    Instalacji do nakładania powłok lakierniczych (lakiernia)

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 73, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Ze względu na liczbę stron postępowania przekraczająca 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszczający powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu.


Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymują:
1.    Stolarnia Krzysztof Otlewski
Ul. Ks. Semraua 50
86-150 Osie


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (4 kwietnia 2011)
Opublikował: Marek Lejk (4 maja 2011, 14:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516