Kompetencje referatów

STRUKTURA I KOMPETENCJE REFERATÓW:

•  Referat Organizacyjny
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Referatu Finansów i Rachunkowości
•  Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

REFERAT ORGANIZACYJNY

Skład Referatu Organizacyjnego :

Ewa SłomskaKierownik Referatu
Iwona OstrowskaStanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obronności, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
Michalina WiśniewskaStanowisko ds. obsługi rady gminy i oświaty, zastępca kierownika USC
Joanna Troka
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,kultury, sportu, turystyki  i sekretariatu
Magdalena Bączkowska

 Zastępstwo
 Joanna Troka
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rozwoju gminy, Inspektor ochrony danych
Łukasz Porożyński
Stanowisko ds. informatyki i promocji


Zakres działania Referatu Organizacyjnego:

1.Do zadań Referatu Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, opracowywania projektu Statutu Gminy, obsługi Wójta, spraw pracowniczych, zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy, obsługi prawnej, spraw obywatelskich, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

a) prowadzenie sekretariatu Wójta;
b) prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
c) prowadzenie kancelarii Urzędu ;
d) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami tj: ewidencja i bieżąca ich aktualizacja;
e) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz kierownika urzędu;
f) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
g) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i lustracyjnych  osób zobowiązanych do ich złożenia;
h) organizacja stażów pracowniczych, praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie;
i) prowadzenie spraw dotyczących upoważnień udzielanych przez Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
j) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
i rzeczowego wykazu akt;
k)  nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów KPA;
l) prowadzenie archiwum zakładowego;
ł) nadzór nad stanem bhp i ppoż, oraz prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy;
m) wprowadzanie treści i dokonywania zmian w treści Biuletynu Informacji Publicznej

2) w zakresie spraw kadrowych i bhp:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
b) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;
c) planowanie i koordynacja szkoleń i kształcenia pracowników;
d) prowadzenie dokumentacji bhp i p.poż;
e) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż;
f) sporządzanie analiz z zakresu przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
g) dokumentowanie ryzyka zawodowego.

3) w zakresie zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy:

a)gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami;
b) zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci, oraz prasy;
c) organizacja łączności telefonicznej;
d) prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, oraz urządzeń biurowych
stanowiących wyposażenie Urzędu;

4) z zakresu obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych:

a) ewidencja uchwał i innych aktów Rady oraz wniosków komisji;
b) ewidencja interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
c) przekazywanie uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym ;
d) przedkładanie Wojewodzie jako organowi nadzoru uchwał Rady;
e) dostarczenie przepisów prawa miejscowego i innych aktów prawnych jeżeli przepisy prawa tak stanowią do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - pomorskiego;
f) przygotowywanie dokumentacji dla wypłaty diet radnym ;
g) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych Wójta;
h) współpraca w wykonywaniu zadań związanych z organizacją wyborów i referendów;
i) pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich;
j) organizacja wyborów do jednostek pomocniczych gminy;

5) z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki:

a) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola , szkoły podstawowe i gimnazja;
b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów;
c)wykonywanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowych;
d)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy;
e)prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych .
f )współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury;
g)prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
h) nadzór nad działalnością stowarzyszeń działających na terenie gminy;
i) prowadzenie rejestru instytucji kultury
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi

2. Dodatkowo Referat Organizacyjny prowadzi sprawy:

1) wojskowe , obronne i obrony cywilnej,

2) związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP,

3) na czas kryzysu i wojny:


a) organizacja przedsięwzięć związanych z utrzymaniem kontaktów odpowiednimi służbami wojskowymi i obrony cywilnej,
b) przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów;
c) organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego stosownie do obowiązujących wymogów we współdziałaniu z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego;
d) administrowanie budynkiem urzędu, zabezpieczenie lokali biurowych;
e) ewakuacja urzędu do zapasowego miejsca oraz zabezpieczenie pozostawionego budynku urzędu;
f) udział i zabezpieczenie planowej i doraźnej ewakuacji ludności;
g) odtwarzanie ewidencji ludności, w tym ewidencji dla potrzeb sił zbrojnych;
h) udział w opracowaniu raportu końcowego, karty zdarzenia i planu odbudowy.
i) cmentarzami;
j) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych
i zgromadzeń

4) ewidencji i przechowywania materiałów niejawnych

5) w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju gminy:


a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
b) realizacja i koordynowanie zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
c) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
d) współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi;
e) opracowywanie statystyk i raportów dotyczących działalności gospodarczej;                         f) współpraca z jednostkami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;                                                                                             g) prowadzenie ewidencji pół biwakowych i ewidencji obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia;
h) wydawanie zezwoleń na przewozy osobowe w granicach gminy;                                         i) promocja przedsiębiorczości;
j) inicjowanie kontaktów z przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu  i administracją, w celu nawiązania współpracy oraz koordynowanie tej współpracy;                         
k) przygotowywanie materiałów do programów rozwoju gminy (strategia rozwoju);         
l) bieżący monitoring  założeń strategii rozwoju gminy oraz jej niezbędna aktualizacja;       
ł)  bieżąca współpraca z referatami Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozwoju gminy;                                                                                                m) współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami;                                    n) przeprowadzanie analiz, opiniowanie planów i opracowań dotyczących rozwoju gminy.

3. W razie  nieobecności Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności załatwianie bieżących spraw należących do jego kompetencji.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Krystyna Krupa    
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ds. ewidencji ludności


Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego:

1) sporządzanie aktów stanu cywilnego, odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,

2) aktualizacja aktów stanu cywilnego,

3) celebrowanie uroczystości ślubnych i jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,

4) prowadzenie spraw wynikających z kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego opiekuńczego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk,

5) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,

6) przyjmowanie oświadczeń o:


a) wstąpieniu w wiązek małżeński;
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego;
c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
d) uznaniu dziecka;
e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
f) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego;

7) realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :

a) zabezpieczenie akt stanu cywilnego przed zniszczeniem oraz przygotowanie ich do ewakuacji w sytuacji wojny lub kryzysu;
b) prowadzenie rejestru osób poległych w wyniku działań wojennych, udział w ich identyfikacji;
c) prowadzenie akt zgonów cudzoziemców i związanej z tym dokumentacji;
d) umiejscawianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego;

8) w zakresie spraw obywatelskich:

a) prowadzenie ewidencji ludności oraz wykonywanie zadań dotyczących tworzenia banku danych w ramach Rządowego Centrum Informatycznego PESEL;
b) prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych z zakresu obowiązku meldunkowego;
c) wydawanie dokumentów tożsamości i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
d) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
e) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów;.REFERAT FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Skład Referatu Finansów i Rachunkowości :

Lidia Stosik - Adrych
Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu
Agnieszka Nowak
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Justyna Kumkowska
Stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej
Helena Ostrowska
Stanowisko ds.rozliczeń podatków
Agnieszka Wesołowska

Zastępstwo
Michalina Leśniak
Stanowisko ds. wymiaru podatków i rozliczeń VAT
Blanka Janke-PuchowskaStanowisko ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne


Zakres działania Referatu Finansów i Rachunkowości :

1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Gminy;

2) wykonywanie budżetu i nadzór nad jego realizacją w tym:


a) opracowanie układu wykonawczego budżetu wraz z planami finansowymi jednostek
i zakładów budżetowych i przedłożenie do zatwierdzenia Wójtowi;
b) przyjmowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie Gminy i planach finansowych;
c) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy;
d) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu i informacji z realizacji zadań dla potrzeb Rady i Wójta;
e) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organowi nadzoru uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
f) bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie jednostkom
i zakładom budżetowym;

3) opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

4) prowadzenie rachunkowości Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wg zakładowego planu kont;

5) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy według odrębnego zakładowego planu kont;

6) sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości budżetowej Gminy w terminach określonych przepisami prawa;

7) prowadzenie rachunkowości środków pozabudżetowych i funduszy celowych;

8) ewidencja wartości majątku urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

9) realizowanie wydatków osobowych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o ile statuty lub regulaminy tych jednostek tak stanowią;

10) dokonywanie naliczeń diet radnym i sołtysom,

11) sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT w obowiązujących terminach;

12) obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej:

13) opracowywanie analiz zdolności kredytowej;

14) przeprowadzanie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych , zaciągnięcie kredytów;

15) obsługa kredytów i pożyczek;

16) sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych;

18) sporządzanie bilansu budżetu Gminy;

19) z zakresu podatków i opłat lokalnych:

a) prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie ustaw i uchwał Rady
Gminy,
b) prowadzenie kart gospodarczych,
c) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg inwestycyjnych,
d) prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych;
e) prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania;
f) analiza zaległości podatkowych;
g) rozliczanie inkasentów podatków i opłat naliczanie prowizji za inkaso;
h) wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową oraz zaświadczeń
w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej;
i) załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie ulg podatkowych zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz na podstawie programu pomocy  dla przedsiębiorców;


20) realizacja zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny;

21) przekazywanie zbioru z ewidencji podatkowej nieruchomości oraz współpraca w pracach przygotowawczych do powszechnego spisu rolnego;

22) z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
c) współpraca w przygotowaniu odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
d) analiza stanu kont w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) współpraca w wykonywaniu niezbędnych sprawozdań finansowych,
f) współpraca w sprawach gospodarki odpadami z Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

23) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.


REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Skład Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa I Gospodarki Komunalnej:
Marek LejkKierownik Referatu
Anna PawlakStanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych
Justyna Tysarczyk
Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska
Mateusz PuchowskiStanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej
Kamila Sękowska
Stanowisko ds. gospodarki odpadami i drogownictwa

Zakres działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:
 

1) opracowanie studiów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju Gminy;
2) opracowywanie wieloletnich rocznych planów inwestycyjnych Gminy;
3) zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy;
4) dokonywanie kalkulacji kosztów dla planowanych robót inwestycyjnych;
5) przygotowywanie materiałów do organizowania przetargów na planowane roboty
z zakresu inwestycji;
6) przygotowanie projektów umów z wykonawcami na roboty projektowe oraz na roboty budowlano – montażowe;
7) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
8) przygotowywanie niezbędnych dokumentów umożliwiających występowanie o środki finansowe poza środkami budżetowymi Gminy;
9) dokonywanie końcowego rozliczenia inwestycji;
10) zapewnienie nadzoru nad robotami remontowymi;
11) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
12) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
13) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
14) przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
15) sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
16) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
17) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji i remontów;
18) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości w celu tworzenia gminnych
zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
19) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;
20) prowadzenie spraw związanych z bezprzetargowym obrotem nieruchomościami będącymi własnością Gminy, a także oddawaniem ich w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie;
21) przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na terenie gminy oraz rozgraniczenia;
22)oddawanie w dzierżawę gruntów rolnych i ustalanie opłat z tego tytułu oraz sporządzani umów dzierżawy gospodarstw rolnych z celach emerytalnych
23) wnioskowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej gminnych gruntów rolnych;
24) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw placów i ulic;
25) numeracja porządkowa nieruchomości;
26) nadzór nad targowiskami ;
27) prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą techniczną, w szczególności dotyczących:
a) bieżącego utrzymania, remontów, ochrony i organizacji ruchu drogowego, pasów drogowych dróg gminnych;
b) bieżącego utrzymania obiektów drogowych;
c) eksploatacji oświetlenia drogowego;
d) bieżącego utrzymania zieleni gminnej;
28) prowadzenie spraw związanych z:
a) ochroną przyrody, ochroną i kształtowaniem środowiska;
b) gospodarką odpadami;
c) ochroną zwierząt;
e) utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
29) współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
30) realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :
a) utrzymanie współpracy z Gminnym Zakładem Komunalnym w Osiu w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami
i zakażeniami,
b) organizacja przedsięwzięć zapewniających ochronę środowiska przed skażeniami zakażeniami w współdziałaniu z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
c) koordynacja zadań dotyczących budowy nowych  urządzeń komunalnych,
e) udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy.
31) prowadzenie spraw dotyczących melioracji i rekultywacji gruntów rolnych;
32) współpraca z jednostkami obsługi i nadzoru w zakresie rolnictwa;
33) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa;
34) sporządzanie decyzji środowiskowych;
35) powadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
36) powadzenie spraw związanych z zezwoleniami na transport, zbiórkę i segregację odpadów;
37) nadzór nad lasami niepaństwowymi;
38) prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej na gruntach prywatnych, a w szczególności wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
39) przygotowanie dokumentacji związanej z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska w Urzędzie Gminy.
40) związane z promocją Gminy;
41) realizacją postanowień ustawy w sprawie zwrotem podatku akcyzowego.

 metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (17 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (17 lutego 2005, 14:51:08)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (17 listopada 2020, 07:35:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8675