Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości z dnia 28.12.2017 r.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie został spisany protokół w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:
- działka numer 223/3  o pow. 0,1024 ha obręb Osie  KW BY1S/00024937/4PROTOKÓŁ
 
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości Skarbu Państwa.


     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 223/3  o pow. 0,1024 ha obręb Osie  KW BY1S/00024937/4.

1. Przedmiot przejęcia : działka numer 223/3  o pow. 0,1024 ha obręb Osie  stanowi część pasa drogowego, uwzględniona jest w projekcie przebudowy drogi Osie – Miedzno , w którym przewidziano przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz budowę zjazdów, przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz  przebudowę skrzyżowań .
 Droga ta ma charakter publiczny i z takim przeznaczeniem wykorzystywana jest przez Gminę Osie.
2. Podstawa przejęcia : Uchwała Nr XXV/193/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Osie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3. Zgodnie z treścią księgi wieczystej nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 na okres 30 dni od dnia  28 grudnia 2017 r.
Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
– www. bip.osie.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Osie.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
metryczka


Wytworzył: Anna Pawlak (28 grudnia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (4 stycznia 2018, 13:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281