Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości z 13.05.2015 r.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie został spisany protokół w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa:
- działka numer 122/2 o pow. 0,1581 ha obręb Łążek, KW BY1S/00047848/0.

Załącznik : protokół.


PROTOKÓŁ
z dnia 13 maja 2015 r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 122/2  o pow. 0,1581 ha obręb Łążek  KW BY1S/00047848/0.

1. Przedmiot przejęcia : Działka nr 122/2 o pow. 0,1581 ha informuję, że działka ta stanowi drogę dojazdową dla działek sąsiadujących będących działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Droga ta ma charakter publiczny i z takim przeznaczeniem ma być przejęta przez Gminę Osie.

2. Podstawa przejęcia: Uchwała Nr III/23/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Rady Gminy Osie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 na okres 30 dni od dnia  13 maja 2015 r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.osie.pl.

W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Osie.

metryczka


Wytworzył: Anna Pawlak (13 maja 2015)
Opublikował: Marek Lejk (14 maja 2015, 15:29:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503