Protokół w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie został spisany protokół   w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 307/2  o pow. 0,3412 ha obręb Osie KW BY1S/00057999/6
- działka numer 44/1    o pow. 0,0500 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8
- działka numer 44/2    o pow. 0,0313 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8
- działka numer 44/3    o pow. 0,0755 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Załącznik: protokółPROTOKÓŁ
z dnia 17 marca 2014 r.

W sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości Skarbu Państwa

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :

- działka numer 307/2  o pow. 0,3412 ha obręb Osie KW BY1S/00057999/6
- działka numer 44/1    o pow. 0,0500 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8
- działka numer 44/2    o pow. 0,0313 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8
- działka numer 44/3    o pow. 0,0755 ha obręb Tleń KW BY1S/00058046/8.

1. Przedmiot przejęcia:
Działka nr 307/2 o pow. 0,3412 ha, informuję, że działka ta stanowi drogę dojazdową wraz z zatoczką parkingową o nawierzchni utwardzonej betonem i asfaltem. Jest to droga dojazdowa do działek budowlanych i budynków mieszkalnych przy dworcu kolejowym w Osiu. Droga ta ma charakter publiczny i z takim przeznaczeniem ma być przejęta przez Gminę Osie.
Działka 44/1, teren jest obsiany trawą i systematycznie wykaszany. W części działka ta została zagospodarowana jako teren z miejscami postojowymi na 9 pojazdów (krawędziowana i utwardzona kruszywem kamiennym). Obecnie Gmina Osie jest na etapie realizacji zadania pn.: Budowa siłowni plenerowej w Tleniu z lokalizacją na części w/w działki. Termin zakończenia zadania – 30 wrzesień 2014 r.
Działka 44/2 – teren jest obsiany trawą, wyrównany i systematycznie wykaszany. W części działki planuje się ustawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz ogrodzenie od strony torów kolejowych. Także w części działki od strony północnej planowane jest urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Działka 44/3 – teren jest wyrównany, obsiany trawą i systematycznie koszony. Na części działki planuje się urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
2. Podstawa przejęcia : Uchwała Nr XXV/187/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rady Gminy Osie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
3. Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 na okres 30 dni od dnia  17 marca 2014 r.

Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.osie.pl.
W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Osie.metryczka


Wytworzył: Anna Pawlak (17 marca 2014)
Opublikował: Marek Lejk (20 marca 2014, 07:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2210