KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
2. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
4. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. spełnienie wymagań określonych w art.6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U 2019.1282 )
6. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu
7. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020.821);
8. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019.1507 z późn.zm);
9. Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U 2020.256 z późn.zm)

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność
2.umiejętność  obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
15. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1.Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Osiu, ul. Dworcowa 6 w pełnym wymiarze czasu.
2.Pierwsza umowa o prace może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia   umowy o pracę na czas nieokreślony.
3.Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 
2. List motywacyjny
 
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 
4 .Oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art.6 ust.1 pkt 1, pkt 2, ust.2
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U 2019.1282 )
 
 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VII. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, lub osobiście w siedzibie GOPS w terminie do 09.10.2020 r. do godz. 13.00. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, na stronie internetowej BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl , na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu www.osie.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul Dworcowa 6.
                                                                                                                                                                                                                       
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Mirosława Felczykowska

metryczka


Wytworzył: Mirosława Felczykowska (29 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (29 września 2020, 14:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668