KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

1. Wymagania niezbędne:
•    Wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych zgodnie z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019.1507 z późn.zm.)
•    znajomość przepisów prawnych z zakresu: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.),Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z późn.zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821)
•    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)
•    prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu

2. Wymagania dodatkowe:
•    umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
•    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej
•    rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
•    praca socjalna
•    współpraca z asystentami rodziny w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków, zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
•    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

4. Warunki pracy na stanowisku pracownik socjalny:

•    praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6 w pełnym wymiarze czasu z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
•    pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia  umowy o pracę na czas nieokreślony
•    wymagająca częstego kontaktu z interesantami
•    praca w siedzibie ośrodka oraz w terenie

5. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:
•    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
•    list motywacyjny
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
•     oświadczenia kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pok. nr 18 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu” w terminie do 09.10.2020 r. do godz. 13.00.  Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, na stronie internetowej BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu www.osie.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Mirosława Felczykowskametryczka


Wytworzył: Mirosława Felczykowska (29 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (29 września 2020, 14:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573