Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny z dnia 10.09.2020


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY
 
1. Wymagania niezbędne:
•    Wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych zgodnie z art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019.1507 z późn.zm.)
•    znajomość przepisów prawnych z zakresu: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U.2017.1788) , Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 z późn.zm.), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019.1781), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218)
•    obywatelstwo polskie
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
•    nieposzlakowana opinia
•    prawo jazdy kat. B, posiadanie własnego samochodu

2. Wymagania dodatkowe:
•    preferowany staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego w rejonie pracy socjalnej
•    umiejętność pracy w zespole
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność
•    dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programu „POMOST”

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•    przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
•    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej
•    rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców rejonu, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
•    obsługa programu „POMOST”
•    praca socjalna
•    współpraca z asystentami rodziny w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków, zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
•    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

4. Warunki pracy na stanowisku pracownik socjalny:
•    praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6 w pełnym wymiarze czasu
•    zatrudnienie na pełen etat od 01.11.2020 r,  umowa okresowa z możliwością przedłużenia
•    praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
•    wymagająca częstego kontaktu z interesantami
•    praca w siedzibie ośrodka oraz w terenie
 
5. Wykaz wymaganych dokumentów:

•    życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
•    list motywacyjny
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej
•    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne oraz umyślne przestępstwo skarbowe
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pok. nr 18 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu” w terminie do 21.09.2020 r. do godz. 13.00.  Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
7. Inne informacje:

Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, na stronie internetowej BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.
Selekcja końcowa może odbyć się poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl, na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu www.osie.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Mirosława Felczykowska

 

metryczka


Wytworzył: Mirosława Felczykowska (10 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (10 września 2020, 09:40:19)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (10 września 2020, 09:43:39)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239