Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy - asystent rodzinny z dnia 10.09.2020r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;
5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
8. nieposzlakowana opinia;
9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10. prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020.821);
2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019.1507 z pózn.zm);
3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
4. wysoka kultura osobista;
5. znajomość obsługi komputera;
6. umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;
7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
8. kreatywność, odporność na stres;
9. zdolności komunikacyjne;
10. dyspozycyjność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
15. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

IV. Warunki pracy na stanowisku:
1.Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Osiu, ul. Dworcowa 6 w pełnym wymiarze czasu,  na zastępstwo nieobecnego pracownika .
2. Zatrudnienie na pełen etat od 01.10.2020 r. umowa o pracę.
3. Praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w siedzibie Ośrodka
4.Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
2. List motywacyjny
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, dyplomy)
5.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne oraz
 umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, lub osobiście w siedzibie GOPS w terminie do 21.09.2020 r. do godz. 13.00. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
VII. Inne informacje:
Po upływie terminu składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, na stronie internetowej BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
 
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Osiu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl , na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu www.osie.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul Dworcowa 6.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
Mirosława Felczykowska

metryczka


Wytworzył: Mirosława Felczykowska (10 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (10 września 2020, 09:27:57)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (10 września 2020, 09:49:26)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 185