Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 5.01.2016 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osie


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Osie
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie  na lata 2015-2022

1.    Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Osie,  ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 13 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:00, tel. 52 3329540).
Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie www.bip.osie.pl  oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie  www.osie.pl

2.    Możliwość składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

3.    Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski można składać do dnia 26.01.2016r. włącznie w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej —przesłane na adres: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@osie.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.    Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.

5.    Dyskusja publiczna
Dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w dokumencie Strategii odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 Urzędu Gminy Osie.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


Osie, dnia 05.01.2016 r.


Do pobrania:

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022 (2422kB) pdf
2. Załącznik - Lista zadań (468kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (5 stycznia 2016)
Opublikował: Marek Lejk (5 stycznia 2016, 13:05:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773