Posiedzenia sesji Rady Gminy Osie kadencja 2018-2023

======================================================      
OGŁOSZENIE

        Uprzejmie informuję, że w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy  Osie.
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2021 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022,
  e) szczegółowych zasad przyznawania i wysokości  oskiego świadczenia żłobkowego,
  f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  g) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach
7.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2020 rok
8.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku  
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2020 r.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy  Osie.
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji        
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy                                                                                          (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

        Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy  Osie. 
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2021 rok
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021,
   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 – 2025
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
   b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
   c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
   d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osie na lata 2021-2026,
   e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
   f) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osie.
9. Rozpatrzenie petycji:
  a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska                                i propozycji rozstrzygnięć
  b)  podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji       
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy                                                                                          (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

        Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy  Osie. W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
   b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
   c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
   d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie,
   e) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
   f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty,
   g) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji        

                                                       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
                                                             Irena Kozłowska

======================================================      
OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 29 października 2020 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy  Osie. W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
   b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
   c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie,
   d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok,
   e) powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
   f)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
   g) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
   h)Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie,
   i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
   k) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
   l) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
8.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020
9.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  
     i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji                                                                                          
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                                                                          (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 sierpnia 2020 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy  Osie.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie.                
6. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2019
   1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2019”
   2) debata
   3)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania    
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2019 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2019 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
  c) zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie,
  d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2020/2021,
  e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  f) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Prusiny” w granicach administracyjnych gminy Osie
  g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1,  193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad.      
 
• W związku z pandemią COVID-19 proszę o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej oraz             o zachowanie tzw. dystansu społecznego.                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odwołania Skarbnika Gminy,
  b) powołania Skarbnika Gminy,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2019 r.,
  d) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020-2025,
  e) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeżewo,
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
  g) uzgodnienia projektu realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu przyrodniczo-                krajobrazowego „Dolina rzeki Sobińska Struga”,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm.Osie.
7. Rozpatrzenie petycji:
  a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska i propozycji               rozstrzygnięć,
  b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
8.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla  Gminy Osie
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                      (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

        Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 9.00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy  Osie.
      Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2019 r.
8. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się XII Sesja Rady Gminy  Osie.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych            z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2019 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku,
d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,
e) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-2024,
f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
g) aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2016-2023
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku  
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2019 r.
10.  Zakończenie obrad sesji.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski

====================================================== 
Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Osie - odwołanie XII Sesji Rady Gminy  Osie zaplanowanej na dzień 30 marca 2020 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19, kierując się poczuciem odpowiedzialności, bezpieczeństwem osób biorących udział w Sesji oraz biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. mówiące o ograniczeniu liczebnym zgromadzeń podjąłem decyzję o odwołaniu zwołanej na dzień 30 marca 2020 r. Sesji Rady Gminy Osie.

Roman Waśkowski
Przewodniczący Rady Gminy OsieOGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2020 r.  o godz.  15.30* w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy  Osie. 
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji 2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2019 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok, b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu, c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku, d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021, e) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-2024, f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, g) aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2016-2023, h) wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę części działki 205, położonej w Osiu,  na okres 10 lat. 8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2019 r.
9.  Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2020 r.
10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2019 r.
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski

======================================================      
OGŁOSZENIE
        Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2019 rok
8.  Wolne wnioski i dyskusja9. Zakończenie obrad sesji.                                                                                       
                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się X Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2020 rok   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,   b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020,   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 – 20258. Podjęcie uchwał w sprawach:   
a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,  
 b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,   
c)  stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum,  
 d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2019/2020,  
 e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,  
 f) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
  g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki     tej opłaty,   
h) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie                          Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
  i) zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   Gminnej Przychodni w Osiu
9. Rozpatrzenie petycji:  
a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska i propozycji          rozstrzygnięć  
b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                  (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE
        Uprzejmie informuję, że w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IX Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE
        Uprzejmie informuję, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,  
b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok, 
 c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
d) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok,
 e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
  f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku, 
 g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
8.  Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja10. Zakończenie obrad sesji.                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                 (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia 2019 r.  o godz. 12.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023, 
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,
 c)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
8.  Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10.  Zakończenie obrad sesji.
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lipca 2019 r.  o godz. 12.00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023, 
b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok, 
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 r.  
d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,  
f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
.7.  Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               (-) Roman Waśkowski ======================================================      
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2019 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się V Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego       Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2018 r.               
 7. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2018   
1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2018”   
2) debata   
3)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania   
 8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2018 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:  
 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2018 rok   
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium   
 4) dyskusja   
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 rok   
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok, 
 b) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,  
c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej budynku gminnego   w Osiu,  
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie, 
 e) ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osie f) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników  przyrody,  
g) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  
h) uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad .                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               (-) Roman Waśkowski
======================================================      
OGŁOSZENIE       

 Uprzejmie informuję, że w dniu 9 maja 2019 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy  Osie.
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
e) nadania nazwy ulicy w Tleniu
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
g) pozbawienia statusu pomnika przyrody
h) przystąpienia gminy Osie jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”i) obchodów 100-lecia odzyskania przez Osie niepodległości
7.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla  Gminy Osie
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
9. Wolne wnioski i dyskusja10. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               (-) Roman Waśkowski

===============================================

OGŁOSZENIE

         Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020,
  e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
  f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
  h) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  j) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  k) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2019 r.
9.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2018 rok
10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku 
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                  (-) Roman Waśkowski
 ======================================================
     
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się II Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2019 rok
   a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b)  przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019,
   c)   głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 – 2023.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   c)  udzielenia dotacji dla jednostki OSP Osie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
   d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
   e)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
   f) powołania komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie
   g) powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osie
   h) powołania stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych
   i)  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
   k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                              (-) Roman Waśkowski

======================================================
      
OGŁOSZENIE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Osie wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Treść postanowienia do pobrania >>> (343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I (3 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (16 listopada 2018, 15:03:26)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (10 marca 2021, 09:54:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 908