Posiedzenia sesji Rady Gminy Osie kadencja 2018-2023


======================================================      OGŁOSZENIE
        Uprzejmie informuję, że w dniu 9 maja 2019 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
c) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
e) nadania nazwy ulicy w Tleniu
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
g) pozbawienia statusu pomnika przyrody
h) przystąpienia gminy Osie jako członka zwyczajnego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”
i) obchodów 100-lecia odzyskania przez Osie niepodległości
7.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla  Gminy Osie
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                               (-) Roman Waśkowski


===============================================

OGŁOSZENIE


         Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020,
  e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
  f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na Uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
  h) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  j) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
  k) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2019 r.
9.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2018 rok
10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku 
11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.


                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                                  (-) Roman Waśkowski

 
======================================================
     
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się II Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2019 rok
   a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b)  przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019,
   c)   głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 – 2023.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   c)  udzielenia dotacji dla jednostki OSP Osie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
   d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Brzeziny na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej
   e)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
   f) powołania komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie
   g) powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osie
   h) powołania stałych komisji Rady Gminy Osie, ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych
   i)  uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
   k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji

                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                              (-) Roman Waśkowski


======================================================
      
OGŁOSZENIE


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Osie wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Treść postanowienia do pobrania >>> (343kB) pdf

Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I (3 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (16 listopada 2018, 15:03:26)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (30 kwietnia 2019, 16:21:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 122

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij