Posiedzenia Sesji Rady Gminy Osie

                                                                          
======================================================
      
OGŁOSZENIE

          Uprzejmie informuję, że w dniu 15 listopada  2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
  b) uchwalenia Statutu gminy Osie
  c)  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok
  d)  ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  e)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonej w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
7. Przedłożenie sprawozdań przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2018 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                    (-) Roman Waśkowski

======================================================
      
OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 2 października 2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018 - 2023
   c)  wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
   d)  zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
   e)  zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
   f)  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      (-) Roman Waśkowski
                                                    

          ======================================================
       
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 września 2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021,
   c)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.
8. Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
9. Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji


                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                         (-) Roman Waśkowski          ======================================================
       
OGŁOSZENIE
 
  
    Uprzejmie informuję, że w dniu  25 lipca 2018 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
  c) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,
 e) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  f) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.


                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                         (-) Roman Waśkowski         ======================================================
       
OGŁOSZENIE
 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2018 r.  o godz. 15 30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy Osie
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2017r.                                                  
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2017 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1)  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2017 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji     Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium
   4) dyskusja
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
   c) przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start” – Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci o numerze RPKP.10.03.02-04—0024/17,
  d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
   e)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023
   f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla  Gminy Osie.
10.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu.
11.  Wolne wnioski i dyskusja.
12.  Zakończenie obrad .                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                 (-) Roman Waśkowski
       ======================================================
       
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
   b) podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania,
   c) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie,
   d) zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7. Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                (-) Roman Waśkowski       ======================================================
        
OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na  2018 rok,
   c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
   d) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,
   e) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,
   f) podziału gminy Osie  na okręgi wyborcze,
   g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku
   h) określenia zasad udzielenia dotacji celowej w latach 218-2020 z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztu zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła,
   i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   k) pozbawienia statusu pomnika przyrody.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2017 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                               (-) Roman Waśkowski


       =================================
=====================
       
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1.Otwarcie obrad sesji
2.Stwierdzenie quorum
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.Informacja Wójta Gminy
6.Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2017 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   b) zmieniająca budżet Gminy Osie na 2018 rok,
   c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
   d) wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie,
   e) określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2017 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2018 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2017 rok
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.


                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                          (-) Roman Waśkowski
                           

                                                                                                      
       ======================================================
       
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 r.  o godz. 15:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2018 rok
     a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,
     b)  przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018,
     c)  głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 – 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
      b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
      c) zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym,
      d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
      e) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie,
      f) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     (-) Roman Waśkowski
                           
 
     ======================================================
       
OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2017 r.  o godz. 15 30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018,
   b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
   c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku,
   d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osie
   e) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osie na lata 2017-2023,
   f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
   g) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego
7.  Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji

  
                                                                       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
                                                                               (-) Irena Kozłowska


======================================================

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 października 2017 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
   b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
   c)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
   d) udzielenia dotacji dla jednostki OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
   e) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,
  f) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2018 rok,
   g) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Osiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Osiu,
   h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach,
   i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Wierzchach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzchach,
   j) przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży działki nr 240/123 w miejscowości Osie, gmina Osie,
   k) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika 
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.
            

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                  
(-) Roman Waśkowski


           ======================================================

OGŁOSZENIE


       Uprzejmie informuję, że w dniu 13 września 2017 r.  o godz. 15 30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy
6.    Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2017 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
    b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
    c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola,
    d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo,
    e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
    f) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”,
    g) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
8.    Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
9.    Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
10.    Wolne wnioski i dyskusja
11.    Zakończenie obrad sesji                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

======================================================
OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Ślubowanie radnego
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Informacja Wójta Gminy Osie
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu                                      
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2016 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2016 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
     b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
     c)  zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
     d) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Osie,
     e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla  Gminy Osie
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
12.  Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad .


                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

======================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
b)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
c) powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie,
e) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
f) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osie,
g) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2017 roku,
i) ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego,
j) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2016 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski
======================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osie
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Osie,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
c)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
d) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2016 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2017 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2016 roku
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

======================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2016 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
   b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
   c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Osie na rok 2017,
   d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
   e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
   f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Osie.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2016 rok
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji
                                                  
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski


======================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2017 rok:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017,
   c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022,
   b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
   c) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Osie.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

======================================================
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2017,
  d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  e) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikaty,
  f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  g) zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Osie, gmina Osie.
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu 
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad sesji.


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski


======================================================
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 19 października 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaopiniowania projektu aglomeracji Jeżewo,
  b) powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  c) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2017 rok.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i  kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.


                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski======================================================
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 7 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2016 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
c) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu,
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
e) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla  Gminy Osie na lata 2016-2020,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań gminie Osie dotyczących  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź",
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie, 
i) zaliczenia drogi Osie – Miedzno do kategorii dróg gminnych,
j) zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniuo uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Osie
8. Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Osie 
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

=================================    
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2016 r.  o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu                                          
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2015 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2015 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) aktualizacji podziału gminy Osie  na stałe obwody głosowania,
   b) aktualizacji podziału gminy Osie  na okręgi wyborcze,
   c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie,
   d) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   e) wzoru deklaracji o  wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
   f)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
   g) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2016-2018,
   h) przyjęcia i wdrożenia do realizacji  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie
9. Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski
==================================================================    
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  c) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Osie,
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie,
  e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie,
  f) opłaty miejscowej,
  g) opłaty targowej,
  h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
   i) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Osie i Powiatem Świeckim dotyczącego przekazania zarządzania drogą powiatową.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2015 r.
8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
9. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================    
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2015 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie         z dnia 29 marca 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
  c)  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
  d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2016 roku,
  e) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Osie,
  f) ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów   podróży służbowej,
  g) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów,
 h) przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 128/13 położonej w miejscowości Wierzchy,  gmina Osie
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu,
  j) wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
  k) strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2015-2022,
  l) pozbawienia statusu pomnika przyrody, 
  ł) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 m) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
 n) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osie na lata 2011-2032”- Aktualizacja.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2015 r.
9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2016 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2015 rok
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2015 roku
12. Informacja Dyrektora GOK z działalności podległej mu placówki
13. Wolne wnioski i dyskusja
14. Zakończenie obrad sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================    
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.  15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się X Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2016 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016,
  c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016-2020,
  b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016             rok,
  d) przystąpienia Gminy Osie do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”.
8. Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================    
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych.
5. Informacja Wójta Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznie użytecznych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
b)  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
e)  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na     rok podatkowy 2016,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz            zwolnień w tym podatku,
g)  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
h)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
i) zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność       gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis, 
j) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o        których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie     gminy Osie na 2016 rok,
k)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
l)  ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Chłop”,
ł)  ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Niedźwiedź”.
8.   Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 
9. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Przedstawienie informacji o Kociewiu w związku z odbywającym się w roku bieżącym                         V Kongresem Kociewskim.
12. Zakończenie obrad sesji.                                                                          
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================    
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 września 2015 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2015 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis,
b) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu,
c) zaliczenia drogi Osie – Oski Piec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
d) zaliczenia drogi Osie - Zaborki do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
8. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10.Zakończenie obrad sesji.
                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski
==================================================================    
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
c) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
d) nadania nazw ulicom w Osiu,
e) przeznaczenia do sprzedaży działki nr 118/3 położonej w miejscowości  Brzeziny,  gmina Osie,
f) przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie".
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Osie
8. Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Osie 
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zamknięcie obrad.
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski==================================================================    
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 czerwca 2015 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się VI Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
   a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
   b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2014 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
 1)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2014 rok
 2)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
 3)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
  4) dyskusja
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok
 6)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
   c) wystąpienia Gminy Osie ze związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania  „Bory Tucholskie”
9. Prezentacja rezultatów projektu „Mobilne centrum aktywizacji zawodowej”
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad
                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski


==================================================================    
OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się V Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
d) przystąpienia Gminy Osie oraz wyboru reprezentanta do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”,
e) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie.
7. Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zamknięcie obrad.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
   b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
   c) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
   d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2014 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2014 roku.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zamknięcie obrad.

                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

==================================================================
OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 15.15 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 – 2020,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.,
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 roku,
d) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  Łążek na rzecz Gminy Osie,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Osie na rzecz Gminy Osie,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Radańska na rzecz Gminy Osie, 
h) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
i) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Osie wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”,
j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie,
k) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2015 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski

===================================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 15.15 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się II Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2015 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015,
c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015-2020,
b) wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
c)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
f)  zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019, 
g) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 rok. 
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                   (-) Roman Waśkowski


================================================================

Postanowienie nr 434/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Osie oraz sesji w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Osie, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.{postanowienie}

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 maja 2015)
Opublikował: Marek Lejk (11 maja 2015, 09:16:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (8 listopada 2018, 12:58:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2763