Statut Rady Gminy Osie

Zatwierdzony uchwałą 
Nr VI/26 /03 Rady Gminy  Osie z dnia
30 kwietnia   2003 r. oraz zmieniony uchwałą 
Nr VI/35/03 Rady  Gminy  Osie
 z dnia  28 lipca 2003 roku

 

S T A T U T

  

G M I N Y       O S I E

 

(tekst jednolity)

 

  

 

Rozdział  1

Przepisy wstępne

 

§ 1.1. Gminę Osie, zwaną dalej „Gminą” tworzą mieszkańcy terytorium o powierzchni 20.961 ha , objętego granicami ustalonymi w ramach podziału terytorialnego Państwa, które obrazuje mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

      2. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

      3. Gmina jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z mocy prawa oraz w wyniku obrotu cywilnoprawnego i innych czynności prawnych.

      4. Gmina może być także użytkownikiem innego mienia na zasadach prawem określonych.

§ 2.      Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Osie.

§ 3. 1. Herbem Gminy jest złamana oś wraz z kołami wozu konnego w kolorze żółtym na niebieskim tle. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

       2. Obok pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła w koronie i nazwą w otoku, Gmina używa także pieczęci urzędowej Gminy, która zawiera w centralnej części herb gminy i w otoku napis: „Gmina Osie”. Sposób stosowania pieczęci określają odrębne przepisy.

§ 4.1. Gmina zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania własne, zlecone przez administrację rządową na mocy ustawy, a także przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.

      2. Wszystkie zadania przejęte od administracji rządowej gmina realizuje w oparciu o środki finansowe przekazane przez tę administrację. Przejmując powyższe zadania Gmina zapewnia realizację z uwzględnieniem potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

§ 5.1. Na obszarze Gminy istnieją jej jednostki pomocnicze – sołectwa. Zasady ich tworzenia, znoszenia oraz zmiany granic terytorialnych, a także zakres uprawnień  do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa Statut w rozdziale 4.

     2. Obszar i zasady organizacji oraz funkcjonowanie sołectw określają ich statuty uchwalone przez Radę Gminy.

     3. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 6.1. Organami gminy są:

1)      Rada Gminy, zwana dalej Radą,

2)      Wójt Gminy, zwany dalej Wójtem.

2.  Sposób ich powoływania, zasady funkcjonowania, zakres zadań i kompetencji określone są w rozdziale 3 Statutu.

 

Rozdział  2

Udział mieszkańców w życiu wspólnoty

 

§ 7.1 Wszyscy uczestnicy wspólnoty powinni przejawiać troskę o dobro Gminy i jej mieszkańców.

    2. Mieszkańcy Gminy uczestniczą w życiu publicznym swej wspólnoty i w stanowieniu o jej sprawach w sposób bezpośredni, albo poprzez swoich przedstawicieli w organach Gminy.

§ 8. Formy udziału mieszkańców w działalności samorządowej sołectw określają ich statuty. .

§ 9. Organy i jednostki organizacyjne gminy swym działaniem nie mogą ograniczać inicjatyw społecznych i gospodarczych zgłaszanych przez mieszkańców gminy, a służących dobru wspólnoty.

§ 10. Obrady organów gminy są jawne. Wyłączenie jawności może nastąpić wyłącznie w oparciu o ustawy.

§ 11. Organy Gminy mają obowiązek podawania do publicznej wiadomości treści przepisów gminnych poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na okres co najmniej  7 dni.

§ 12.1. Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów zawierających   informacje o działalności organów Gminy, w szczególności  dotyczy to protokółów z posiedzeń Rady Gminy, jej komisji .

         2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na wniosek zainteresowanego,      skierowany do właściwego organu.

         3. Udostępnienie następuje w obecności pracownika Urzędu Gminy i polega na umożliwieniu przeglądania dokumentów i robienia z nich odpisów. W przypadku istnienia możliwości technicznych, na wniosek zainteresowanego, po pokryciu przez niego kosztów, sporządza się kserokopię dokumentu”.

         4.  Koszty  sporządzenia kserokopii dokumentu  określa Wójt Gminy.

                     5. Odmowa wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 1,

                         następuje na piśmie z podaniem prawnej i faktycznej podstawy.

§ 13. Członkowie organów Gminy oraz pracownicy samorządowi mają obowiązek udzielania mieszkańcom informacji na temat obowiązujących aktów prawa miejscowego, a także w sprawach wspólnoty i kierunków działania Rady Gminy. W szczególności radni mają obowiązek spotykania się ze swymi wyborcami dla informowania ich o pracach Rady i stanie spraw gminy oraz dla zbierania uwag i propozycji mieszkańców.

 

Rozdział 3

 

1.Rada Gminy

 

 

§ 14. Radę Gminy wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w ustawie.

§ 15. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

§ 16.1. Rada działa na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego , jednak nie rzadziej  niż raz  na kwartał.

         2. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady przewodniczący Rady zwołuje sesję w ciągu 7 dniu od dnia złożenia wniosku .

§ 17.Rada dokonuje wyboru i odwołania  w głosowaniu tajnym:

1)      przewodniczącego Rady ;

2)      wiceprzewodniczącego Rady.

§ 18. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 19. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 20.1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

      2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

      3. Do zawiadomienia o terminie sesji załącza się projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

     4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 , Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad .

§ 21. Przed każdą sesją przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 21a. Na posiedzenia Rady Przewodniczący zaprasza sołtysów.

             Sołtysi mogą zabierać głos na sesji, nie mają jednak prawa do udziału w głosowaniu”.

§ 22. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 23.1.  Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad sesji podaje się do wiadomości mieszkańców na 3 dni przed  sesją w sposób przyjęty zwyczajowo.

     2.  Podczas obrad sesji na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 24. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą zgodnie z treścią ustawy  o tajemnicy państwowej , jawność sesji lub jej część zostaną wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 21 Statutu mogą być obecne na sesji.

§ 25. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnych , Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

       2. O przerwaniu sesji , w trybie przewidzianym w ust. 1, można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania  dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§  26. 1 W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

          2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 27. Sesje otwiera, prowadzi i zamka przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach  - wiceprzewodniczący .

§ 28. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „Otwieram sesję Rady Gminy ...” .

         2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 26 statutu.

§ 29. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który winien być także udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad.

§ 30. 1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

           2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny być one  sformowane jasno i zwięźle.

            3. W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji.

            4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego obrad w czasie obrad sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem na ręce przewodniczącego Rady.

             5. Na wniosek radnego Rada może sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację włączyć do porządku obrad.

§ 31.  Porządek obrad  zwyczajnej sesji Rady winien obejmować informację Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami oraz o realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na poprzedniej sesji.

§ 32. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku obrad , zamykając dyskusję nad każdym z punktów , w uzasadnionych wypadkach , zgodnie z przepisami , może być dokonana  zmiana w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

      2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

§ 33. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

          2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

           3. Jeżeli temat lub forma wystąpienia albo zachowanie radnego w  sposób oczywisty  zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie  nie odniesie skutku może odebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

           4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 34. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

1)      stwierdzenia quorum ;

2)      zmiany w porządku obrad ;

3)      zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały ;

4)      ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

5)      przeliczenia głosów ;

6)      przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie członków Rady.

§ 35. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności przy czym przepis § 33 stosuje się odpowiednio.

      2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 36.1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „ Zamykam sesję Rady Gminy ...”.

      2. Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

      3. Postanowienie ust. 1 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 37.1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

      2. Zmiana podjętych uchwał lub ich uchylenie ,może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały .

§ 38. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 39.1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji Rady sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

        2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmie magnetofonowej, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu  w trybie § 29 Statutu.

        3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości , teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

      4. Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 7 od dnia zakończenia sesji tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.

     5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji.

     6. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagrania przebiegu sesji.

     7. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 6 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy.

§ 40. Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, kopii uchwał itp.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 41.1. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności powinien zawierać:

1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery  uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta ;

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia ;

3)      nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności ;

4)      odnotowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ;

5)      porządek obrad ;

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktu zgłoszonych pisemnych wystąpień ;

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”,

8)      podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerom sesji danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

 

2.Uchwały

§ 42. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

§ 43. Uchwały podejmowane są zwykłą  większością głosów, w głosowaniu jawnym chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

§ 44. Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

1)      datę i tytuł ;

2)      podstawę prawną ;

3)      właściwie zredagowaną  treść ;

4)      określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały ;

5)      termin wejścia w życie i ewentualnie czas obowiązywania ;

6)      oraz inne elementy w razie konieczności np. opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.

§ 45. Uchwałę Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad.

§ 46. Uchwały numeruje się uwzględniając numery sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 47. Oryginały  uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje  wraz z protokołami sesji w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

3.Komisje Rady Gminy

 

§ 48.1. Rada Gminy tworzy komisje stałe, których wykaz, skład liczbowy, zakres działania określają odrębne uchwały.

      2. W miarę potrzeb Rada może tworzyć komisje doraźne, których skład, czas działania i cele określa uchwała o ich powołaniu.

      3. Członków komisji powołuje Rada spośród radnych zaproponowanych przez przewodniczących komisji.

      4. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

§ 49. Komisje mogą korzystać z pomocy ekspertów i specjalistów.

§ 50.1.  Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia .

      2. Komisje Rady  mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rady innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a ponadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy.

      3. Przewodniczący Rady nadzorujący pracę komisji w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie Radzie sprawozdania z działalności.

§ 51.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca przy czym uprawnienia zastępcy przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.

      2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć więcej niż połowa składu komisji.

      3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają w miarę potrzeby we własnym zakresie, działając w porozumieniu z przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednie przepisy statutowe.

§ 52. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Gminy .

         2. Opinie i wnioski komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 53.  Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

§ 54.1.Komisję Rewizyjną Rada Gminy  powołuje obligatoryjnie w celu kontrolowania działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

      Kontroli dokonuje pod względem:

1)      legalności ;

2)      gospodarności ;

3)      rzetelności ;

4)      celowości ;

5)      zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 55. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 55a. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w sprawach, w których mogłoby powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada, zaś o wyłączeniu członków Przewodniczący Komisji. Ewentualne spory na tym tle rozstrzyga Rada.

  § 55b. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole:

1) kompleksowe, obejmujące całokształt działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;

2) problemowe,  obejmujące wybrane zagadnienia, stanowiące fragment działalności kontrolowanego podmiotu;

3)      sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w działaniach skontrolowanego podmiotu.

 § 55c. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

              2.Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli nie ujętej w planie, o którym mowa w ust. 1.

§ 55d 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu.

            2. Jako dowód w postępowaniu mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, wyjaśnienia  i oświadczenia przedstawicieli podmiotu kontrolowanego.

 § 55e. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne  i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego pomiotu.

             2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika zespołu kontrolowanego, który dokonuje podziału czynności między kontrolujących.

             3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego podmiot w stosunku do którego ma być przeprowadzona kontrola, jej zakres, czas trwania oraz osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego.

             4. Kontrolujący są zobowiązani, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, do okazania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub innej uprawnionej osobie.

  § 55f. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

             2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany w szczególności do przedłożenia, na żądanie kontrolujących, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

             3. W przypadku odmowy wykonania przez kierownika obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia pisemnego wyjaśnienia w tym zakresie na ręce osoby kontrolującej.

  § 55g. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny obejmujący w szczególności:

1/ nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2/ imiona i nazwiska kontrolujących oraz kierownika podmiotu kontrolowanego;

3/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4/ określenie zakresu kontroli i okresu jakiego ona dotyczy;

5/ przebieg i wynik czynności kontrolnych, a szczególności wskazanie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

6/ datę i miejsce podpisania protokołu;

7/ podpisy osób kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub adnotację o odmowie  podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy;

8/ ewentualne wnioski dot. sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

         2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu.

  § 55h. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany w terminie 3 dni od dnia odmowy,  do przedłożenia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

§ 55i. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest uprawniony do przedłożenia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, uwag dotyczących kontroli i jej wyników.

 § 55j. Komisja składa Radzie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku roczne   sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim.

Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli;

2) określenie najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.

§ 56.1 Radni winni uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i komisji do których zostali wybrani.

        2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:

1)      informowanie wyborców o stanie gminy ;

2)      konsultowanie niektórych spraw wnoszonych pod obrady Rady ;

3)      propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy;

4)      informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie ;

5)      przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.

§ 57.1.  Radni mają prawo wnoszenia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

      2. Radni mają prawo podejmować interpelacje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.

     3. Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 58.1.  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

      2. Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji.

§59.1. W przypadku informacji pracodawcy zatrudniającego radnego, o zamiarze  rozwiązania z nim stosunku pracy Rada Gminy może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

     2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1,  przedkłada swoje  ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady Gminy.

     3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna wysłuchać radnego.

§ 60. Podstawą do udzielania przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  jest zawiadomienie , zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac , określające termin zajęć, podpisane  przez przewodniczącego Rady , przewodniczącego komisji lub inne uprawnione osoby.

§ 61.1.Radni mogą tworzyć kluby radnych. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej trzech radnych .

        2.Fakt powstania klubu zgłasza się niezwłocznie przewodniczącemu Rady .W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu , listę członków oraz wskazuje osobę , która przewodniczy klubowi .

         3. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady o zmianach w składzie klubu lub o jego rozwiązaniu .

§ 62. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów , obejmujący dane określone w § 61 ust. 2.

§ 63. 1.Klub może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały członków podjętej zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy członków klubu .

         2. W przypadku , gdy liczba radnych spadnie poniżej trzech Rada podejmuje uchwałę o uznaniu rozwiązania się klubu .

§ 64. Klub może posiadać własny regulamin, niesprzeczny ze Statutem Gminy .

§ 65. Kluby posiadają uprawnienia do składania wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem obrad Rady oraz jej trybu działania .

 

4.Tryb głosowania

§ 66. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 67.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

        2. Głosowanie jawne przeprowadza  przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw”, wstrzymujące się”, sumując je, porównując z listą radnych obecnych na sesji i nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

       3. Do przeliczania głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.

        4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 68. 1. Głosowanie tajne przeprowadza  się w przypadkach określonych w ustawach .

          2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna , z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

          3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je .

          4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

          5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

          6. Karty z oddanymi głosami i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

§  69.1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść, zredagowaną przejrzyście tak, nie budził wątpliwości.

        2. W pierwszej kolejności przewodniczący podaje pod głosowanie wniosek najdalej idący , który może wykluczyć potrzebę  głosowania nad pozostałymi wnioskami.

       3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się  kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 70.1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub  kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów.

       2. Głosowanie bezwzględną większością głosów , przy parzystej liczbie głosujących  oznacza, że za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących się”).

      3. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy (przy nieparzystej liczbie) oznacza,  że przechodzi wniosek lub kandydatura , która  otrzymała liczbę całkowitą ważnych głosów , przewyższającą połowę ustawowego składu Rady , a zarazem tej połowie najbliższą .

      4. Głosowanie imienne przeprowadza się na wniosek radnego przyjęty w głosowaniu jawnym, poparty przez ¼ składu radnych obecnych na sesji.

      5. Poprzez głosowanie imienne rozumie się wpisanie do protokołu z sesji nazwisk i imion radnych, którzy byli za lub przeciw przyjęciu uchwały, wniosku lub kandydatury.

 

 

 Rozdział 4

Sołectwa

 

§ 72.1. Sołectwa tworzy Rada Gminy uchwałą podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców danego terenu, poprzedzoną przeprowadzeniem konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami.

       2. Ten sam tryb obowiązuje przy likwidacji lub zmianach granic i zasad funkcjonowania sołectw.

§ 73.1. Konsultacje, o których mowa w paragrafie wyżej przeprowadza się na zebraniach wiejskich

          2. Konsultacje powinny dotyczyć obszaru granic, zakresu oraz uprawnień, które sołectwa miałyby przejąć .

§ 74 .1. Rada po utworzeniu sołectwa ,w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały , uchwala jego statut. Powyższe dotyczy także zmiany w zakresie granic i zasad funkcjonowania sołectwa.

         2. W statucie sołectwa Rada określa między innymi wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza w imieniu Gminy, a także zasady i tryb przekazywania dochodów z tego mienia przez ten budżet.

§ 75. Granice sołectw naniesione są  na mapie ,  o której mowa w § 1 Statutu.

§ 76. Wykaz sołectw stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

 

 

Rozdział 5

                                            Wójt

§ 78 . Wójt wykonuje :

1)      uchwały Rady ;

2)      zadania i kompetencje określone w innych przepisach .

§ 79. 1.Wójt ze swej działalności w okresach między sesjami jest zobowiązany składać   Radzie sprawozdanie .

            2. Wójt przedkłada przewodniczącemu Rady propozycje tematyki obrad .

            3. Wójt współdziała z komisjami Rady w sprawach związanych z merytorycznym przygotowaniem sesji . 

 

 

Rozdział 6

Pracownicy samorządowi

§ 80.W Urzędzie Gminy w Osiu na podstawie mianowania można  zatrudnić pracowników    na stanowiskach kierowników referatów .

 § 81. 1.  Wójt jest pracownikiem samorządowym. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia dokonuje Przewodniczący Rady Gminy.

2.      Przewodniczący Rady wydaje Wójtowi polecenia wyjazdu służbowego oraz zawiera z nim umowy na korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.”

 

Rozdział 7

 

                               „Postanowienia końcowe

§ 82. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze Gminy gospodarują częścią majątku Gminy , wyodrębnionego funkcjonalnie w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.

§ 83. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych , o których mowa w § 82 , działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta .

            2. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych .

§ 84. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

 


Wytworzył: Marek J. Lejk (14 sierpnia 2003)
Opublikował: Marek Lejk (14 sierpnia 2003, 14:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12295

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij