Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2018 r.

Projekt uchwały z dnia 19.01.2018 r.

UCHWAŁA NR ………………
RADY   GMINY   OSIE

z dnia ......................... r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.         o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018 r. poz. 130)  i art. 11a ustawy         z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) uchwala się, co następuje:

     § 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
     § 3. Traci moc Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.U z a s a d n i e n i e
   
    W związku z art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt., który zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwalenie programu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, który obliguje gminy do zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
W przygotowanym programie określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu gminy Osie na 2018 rok.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świeciu, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Osie oraz podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Osie na stronie internetowej gminy Osie – www.osie.pl.
Załącznik do
Uchwały Nr…..
Rady Gminy Osie
z dnia………….                                
                                

Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Osie w 2018 r.


WPROWADZENIE

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w gminie Osie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.


Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski, ul. Dworcowa 14, 86-300 Grudziądz;
2)    programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku;
3)    wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osie.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Osie przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;
2. Realizatorami Programu są:
1)     na poziomie gminy Osie - Wójt Gminy Osie, przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;
2)     organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z gminą Osie;
3)      schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym podpisana została stosowana umowa.Rozdział 2
CEL PROGRAMU

§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.


Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Osie realizują:
1)    schronisko - poprzez wyłapywanie, umieszczanie, przyjmowanie zwierząt bezdomnych w schronisku na podstawie podpisanej umowy, po uprzednim uzgodnieniu z wójtem;
2)    wójt poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
3)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1)    wójt poprzez:
a)    zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
b)    podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;
c)    podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Osie realizują:
1)    schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;
2)    organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z wójtem.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:
1)    schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2)    organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy Osie;
3)    wójt poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;
4)    zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)    schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2)    wójt poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie:    www.osie.pl;
3)    organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1)    schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
2)    wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w  2018 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Jerzego Kuziemskiego, które znajduje się w miejscowości Radańska 9, 86-150 Osie.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:
1)    schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;
2)    wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Osie.


Rozdział 4
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Osie w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy Osie (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury), Wdeckim Parkiem Krajobrazowym w Osiu, Nadleśnictwem Osie i Nadleśnictwem Trzebciny oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz „czipowania”,   a także adopcji zwierząt bezdomnych.


Rozdział 5
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone
są w budżecie gminy Osie na rok 2018 w wysokości 48 000,00 zł (słownie czterdzieści osiem tysięcy złotych) .
2.    W trakcie realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych kosztów.
3.    Wydatkowanie nastąpi na podstawie faktur przedstawionych przez wykonawcę.  
4.    Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (19 stycznia 2018)
Opublikował: Marek Lejk (25 stycznia 2018, 15:22:21)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (25 stycznia 2018, 15:26:11)
Zmieniono: Zmiana katalogu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 569