Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 r.

- Projekt -

UCHWAŁA NR ………………
RADY   Gminy   OSIE
z dnia ......................... r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się , co następuje:

     § 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 r.
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
     § 3. Traci moc Uchwała XXVII/198/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku.
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz pełną treść projektu uchwały Pobierz >>> (288kB) pdf

Ogłoszenie o konsultacjach i formularz znajdują się na stronie internetowej www.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Natalia Siekierkowska (21 stycznia 2015)
Opublikował: Marek Lejk (22 stycznia 2015, 10:55:40)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (22 stycznia 2015, 11:07:47)
Zmieniono: Zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1801