Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku

- Projekt -

UCHWAŁA NR    
RADY Gminy OSIE
z dnia    r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) uchwala się , co następuje:
    § l.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 3. Traci moc Uchwała XX/136/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz pełną treść projektu uchwały
Pobierz >>> (287kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (3 lutego 2014)
Opublikował: Marek Lejk (22 stycznia 2015, 09:50:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574