Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku

- Projekt -

UCHWAŁA NR ………………
RADY   Gminy   OSIE
z dnia ......................... r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. )  uchwala się , co następuje:

     § 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 r.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
     § 3. Traci moc Uchwała Nr XI/71/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku.
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz pełną treść projektu uchwały Pobierz >>> (288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (17 grudnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (17 grudnia 2012, 14:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437