Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025

Osie, dnia 11.01.2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Osie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne na stronie BIP Gminy http://www.bip.osie.pl/ w zakładce: Strategie i programy

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 3 lutego 2021 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@osie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025
z perspektywą na lata 2026-2029 Pobierz >>> (1981kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (11 stycznia 2021)
Opublikował: Marek Lejk (11 stycznia 2021, 10:35:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102