Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - projekt

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Osie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Osie w pokoju nr 13 oraz na stronie BIP Gminy  http://www.bip.osie.pl/ w zakładce STRATEGIE I PROGRAMY

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 7 grudnia 2016 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: ug@osie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osie.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do pobrania:

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osie - projekt  Pobierz >>> (3563kB) pdf
2. Prognoza oddziaływania na środowisko - projekt Pobierz >>> (1763kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (16 listopada 2016)
Opublikował: Marek Lejk (16 listopada 2016, 13:58:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428