Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - projekt

OGŁOSZENIENa podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie za  2016 rok Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rokZgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy [...]

metryczka