Projekt decyzji Nr ... /10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                     Osie, dnia ......................... 2010 r.
Wójt Gminy
     Osie


ROŚBiGK-7331-28/10DECYZJA Nr ...  /10

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3, ust. 4 pkt. 6, 8, 9 i 10a, ust. 5, ust. 5a, art. 54, art. 55, art. 56, art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 6, ust. 1, pkt. 3 i 5, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), w związku z rozporządzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888), oraz w związku z § 2 pkt. 89, lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 Nr 198 poz. 1226), art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 74÷76 i art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 106 § 5 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.07.2010 r. (wpływ 26.07.2010 r.), zmienionego pismem z dnia 28.07.2010 r. (wpływ 30.07.2010 r.)

Powiatowego Zarządu Dróg
(ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie nad Wisłą)
poprzez pełnomocnika - Pana Krzysztofa Żarkowa
 przedstawiciela firmy „AGADOR” S.C. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow
(z siedzibą ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz)

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych 1213C odcinek Osie-Żur, oraz 1225C odcinek Żur-Krąplewice przez teren  działek: w  gminie  Osie, w obrębie  Osie nr  124/10, 124/13, 178, 185, 383, 183, 111/1, 388, część działki 404dr, 373, 353, 294/2 i 29;  w obrębie Wałkowiska  nr 20/2, 20/1, 44, 45/1, 21/1, oraz części działek znajdujących się w pasie drogowym nr 14/1, 14/2, 26, 27, 42/1; w obrębie  Brzeziny nr 4/1, 8, 5, 19 i 10; w gminie Jeżewo, w obrębie Krąplewice - nr 69, 2/1, 2/2, 5, 12/2, 103, 4/2, 1/2-a i 104/2, po rozważeniu potencjalnych negatywnych skutków decyzji wobec obszaru Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), nie przewidując znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony w ww. obszarze, oraz w wyniku przeprowadzonej analizy zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w porozumieniu z Wójtem Gminy Jeżewo /stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy/, po uzgodnieniu z
1)    z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy /w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami/;
2)    ze Starostą Nakielskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6 i 10a ustawy /w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, oraz w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/;
3)    z Powiatowym Zarządem Dróg w Świeciu nad Wisłą - zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy /w odniesieniu do obszarów pasów drogowych dróg powiatowych nr 1213C i 1225C/;
4)    z PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy - zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt. 9 ustawy /w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - kolejowego/;
5)    z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 i 10a ustawy / ze względu na położenie terenu w strefie ochronnej Wdeckiego Parku Krajobrazowego (obszar wydzielony Osie), oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009) a także w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/,
6)    z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/;
7)    z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/,

ustalam
Powiatowemu Zarządowi Dróg (ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie nad Wisłą)
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
- lokalizację inwestycji celu publicznego
o znaczeniu powiatowym, polegającej na
przebudowie dróg powiatowych 1213C odcinek Osie-Żur, oraz 1225C odcinek Żur-Krąplewice przez teren  działek: w  gminie  Osie, w obrębie  Osie nr  124/10, 124/13, 178, 185, 383, 183, 111/1, 388, część działki 404dr, 373, 353, 294/2 i 29;  w obrębie Wałkowiska  nr 20/2, 20/1, 44, 45/1, 21/1, oraz części działek znajdujących się w pasie drogowym nr 14/1, 14/2, 26, 27, 42/1; w obrębie  Brzeziny nr 4/1, 8, 5, 19 i 10; w gminie Jeżewo, w obrębie Krąplewice - nr 69, 2/1, 2/2, 5, 12/2, 103, 4/2, 1/2-a i 104/2, powiat Świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej decyzji nr 1 - arkusze 1÷16.

1.    Rodzaj inwestycji: budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych […] dróg;
2.    Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie

1)    warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a)    celem przedsięwzięcia jest podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, bez zmian granic pasa drogowego,
b)    w trakcie przebudowy drogi należy uwzględnić budowę obiektów zabezpieczających zlokalizowane w pasie drogowym podziemne urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności kolektory kanalizacji sanitarnej, wodociągi, kable elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne lub przebudować te obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej po uzgodnieniu z ich właścicielami,
c)    przy przebudowie drogi, w tym przy projektowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego drogi, należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) lub uzyskać odpowiednie odstępstwo od obowiązujących przepisów,

2)    ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
a)    ze względu na położenie terenu w granicach strefy ochronnej Wdeckiego Parku Krajobrazowego (obszar wydzielony Osie), obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniu Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
b)    planowana inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Bory Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000  - realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” – na etapie jej projektowania i realizacji należy zapewnić warunki niezbędne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru,
c)    w trakcie przygotowywania, realizacji inwestycji i po jej zakończeniu należy stosować przepisy określone w art. 74 ust. 1, 75 ust. 1÷4, art. 76, ust. 1 i 2, art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
d)    wymagane - zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - zareagowanie na napotkany przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w sposób określony w przepisach ww. ustawy,
e)    prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom – art. 82 ust 1 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)    obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a)    obsługa komunikacyjna – bez zmian,
b)    zasilanie w wodę – nie dotyczy,
c)    odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy,
d)    odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych – do gruntu,
e)    odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych - do gruntu po oczyszczeniu do stopnia określonego w odrębnych przepisach prawa – „Urządzenie ściekowe, zwane dalej “ściekiem”, powinno być stosowane w wypadku, gdy woda powierzchniowa spowodowałaby uszkodzenie elementów korpusu drogi, oraz na obszarze, z którego odprowadzenie wody powierzchniowej bezpośrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie jest dopuszczalne.” [z § 103 ust. 1 Rozp. Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)], a na terenach z istniejącą kanalizacją deszczową dopuszcza się odprowadzenie do niej podczyszczonych ścieków na warunkach uzyskanych od jej właściciela,
f)    źródło ogrzewania – nie przewiduje się,
g)    zasilanie w energię elektryczną – w ramach przebudowy drogi ewentualna przebudowa obiektów i urządzeń oświetlenia drogi bez konieczności dokonywania zasadniczych zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną,
h)    składowanie odpadów stałych – wymaga się segregacji i składowania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawnymi,
i)    w zależności od występujących sytuacji technicznie i funkcjonalnie kolizyjnych z projektowanym rozwiązaniem drogi, wymagana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego (przebudowa istniejącego wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), przepustów, murków oporowych, ogrodzeń, schodów, konstrukcji wsporczych, itp. z uwzględnieniem prawidłowej obsługi terenów przyległych w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

4)    wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
a)    pozbawieniem dostępu do drogi publicznej – wymaga się włączenia komunikacyjnego każdej z przyległych działek do przebudowywanej drogi z uwzględnieniem warunków określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na części przyległych działek, a podczas realizacji inwestycji należy zapewnić możliwość obsługi komunikacyjnej przyległych terenów i uzgodnić z właścicielami tych terenów ewentualne czasowe ograniczenie dostępności, oraz w trakcie realizacji inwestycji wymagane utrzymanie ciągłości ruchu na drodze (np. poprzez organizację ruchu wahadłowego),
b)    pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności – ewentualne czasowe ograniczenie dostępności do mediów z nieruchomości położonych w zasięgu obsługi obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej położonych w granicach pasów drogowych przedmiotowych dróg uzgodnić z właścicielami tych nieruchomości,
c)    pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – nie dotyczy,
d)    uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby – zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawa,
e)    ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym [...] terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy,
f)    teren realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed dostępem nieuprawnionych osób w celu zapobieżenia ewentualnym ich wypadkom;

5)    ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie dotyczy.

3.    Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na rysunkach w skali 1:2000 wykonanych na kopiach mapy sytuacyjno-wysokościowej - załącznik nr 1 (arkusze 1÷16) do niniejszej decyzji.

4.    Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji przeprowadzonej zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku jego sporządzenia.
         W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, po uprzednim rozważeniu potencjalnych negatywnych skutków decyzji wobec obszaru Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), nie przewidując znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony w ww. obszarze (ptaki), dokonano analizy stanu funkcjonalnego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych. Ustalono, że rozpatrzenie wniosku należy do właściwości rzeczowej i miejscowej Wójta Gminy Osie, w porozumieniu z Wójtem Gminy Jeżewo /stosownie do art. 51 ust. 3 ustawy/.
          W planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.), teren objęty decyzją w całości był przeznaczony na cele publiczne, jaki stanowi budowa dróg publicznych (tu: powiatowych). Teren objęty inwestycją posiada dostęp do drogi publicznej, oraz nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.
         Inwestycja stanowi cel publiczny w znaczeniu art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych […] dróg).
          Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia  .   .2010 r., wydana została przez Wójta Gminy Osie decyzja z dnia . .2010 r. znak …………….. , w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
          Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) nie została zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
         Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu niniejszej decyzji powierzono osobie wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego i uzyskano wymagane uzgodnienia. O wszczęciu postępowania oraz o postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie zawiadomiono w drodze obwieszczeń.

POUCZENIE

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1)    niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55),
2)    jeżeli decyzja wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust. 2),
3)    niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę albo zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierające ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 65).
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane roboty budowlane wolno rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która może być wydana po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).........................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)
Załączniki (poz. 2 otrzymuje wnioskodawca + a/a):
1/    kserokopia mapy sytuacyjno wysokościowej z naniesionym projektowanym przebiegiem inwestycji - w skali 1:2000 (16 arkuszy);
2/    wyniki analizy.

Otrzymują:
1.    Powiatowy Zarząd Dróg
(ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie nad Wisłą) poprzez
pełnomocnika - Pan Krzysztof Żarkow
„AGADOR” S.C. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow
ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz;
2.    tablice Urzędu Gminy w Osiu;
3.    tablice Urzędu Gminy w Jeżewie;
4.    strona internetowa bip Urzędu Gminy w Osiu;
5.    strona internetowa bip Urzędu Gminy w Jeżewie;
6.    strony postępowania
7.    a/aNiniejszy projekt decyzji przygotował:
dnia 05.08.2010 roku
mgr inż. arch. Jan Skowroński
(członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów nr ewid. G-117/2002)


Wytworzył: Mirosłw Kłopotek (5 sierpnia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (5 sierpnia 2010, 12:27:15)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:58:21)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1934

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij