OBWIESZCZENIE z dnia 22.04.2010 r. o wszczęciu w dniu 09.04.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

                                                                                                                  Osie dnia 22.04.2010 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 09.04.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym

polegającej na budowie stacji transformatorowej napowietrznej słupowej na działce nr 248/10 (jedn. rej. gruntu G.869, BY1S/00044041/2) w obrębie Osie, oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn do kompleksu działek mieszkaniowych nr 248/8-10, 280-281 oraz przebudowie istniejącego obwodu nr 400 w Osiu z przebiegiem po terenie działek nr 227/5 (jedn. rej. gruntu G.940, KW 17577), 227/1, 228/1, 246/1, 248/1, 273/1 (jedn. rej. gruntu G.892, KW 45811), 248/10 (jedn. rej. gruntu G.869, BY1S/00044041/2), 170/1 (jedn. rej. gruntu G.717, KW 14901), 273/2, 275, 278, 281, 384 (jedn. rej. gruntu G.706, KW 31588), 285 (jedn. rej. gruntu G.724, KW 35115) i 272/4 (jedn. rej. gruntu G.401, KW 12330) w obrębie Osie, w gminie Osie,

na wniosek
08.04.2010 r. (wpływ 09.04.2010 r.)
Pana Andrzeja Kaczmarka Kierownika Biura Obsługi Klienta Świecie ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Obsługi Klienta Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Świecie (86-105 Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 17 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                                                                     Wójt Gminy Osie
                                                                                                    (-) Michał Grabski
Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie
dnia  22.04.2010r.
Opublikowano na stronie internetowej www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (22 kwietnia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (22 kwietnia 2010, 14:22:02)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:29:13)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2165