OBWIESZCZENIE z dnia 30.03.2010 r. o wszczęciu w dniu 01.03.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...
Osie dnia  30.03.2010 r.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 01.03.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
polegającej na rozbudowie ujęcia wodociągowego i stacji wodociągowej na działce nr 356/2 oraz części działki nr 356/56 w obrębie Osie, w gminie Osie, wraz  z budową kanalizacji wód popłucznych z przebiegiem przez ww. działki.
na wniosek

z dnia 01.03.2010 r. (wpływ 01.03.2010 r.)
Pana mgr inż. Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie reprezentującego Gminę Osie (86-150 Osie, ul. Dworcowa 6) - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 17 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie  
dnia  30.03.2010r.
Opublikowano na stronie internetowej www.bip.osie.pl


metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (30 marca 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (30 marca 2010, 13:12:14)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:28:31)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2416