DECYZJA Nr 41/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

                                                                                                                  Osie, dnia  12.01.2010 r.


ROŚBiGK-7331-41/09

DECYZJA   Nr 41/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3, ust. 4 pkt. 2, 8, 9 i 10a, ust. 5, art. 54, art. 55, art. 56, art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ostatnia w Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), art. 6, ust. 1, pkt. 3 i 5, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), w związku z rozporządzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 111, poz. 1888), oraz w związku z § 2 pkt. 89, lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 Nr 198 poz. 1226), art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ostatnia w Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700), art. 74÷76 i art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 104 i art. 106 § 5 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2009 r. (wpływ 28.10.2009 r.)

Pana Marka Januszewskiego
(ul. Młodzieżowa 21/16, 89-604 Chojnice)
działającego z upoważnienia Wójta Gminy Osie
w imieniu Gminy Osie

o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie drogi gminnej przez wieś Pruskie, Gm. Osie, z przebiegiem przez działki nr 28/1 i 28/2  oraz  części działek nr 24/5, 26/5, 29/1, 35, 39/1, 48/5, 48/11, 51/1 i 51/2 w obrębie Pruskie, w gminie Osie, po rozważeniu potencjalnych negatywnych skutków decyzji wobec obszaru Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009), nie przewidując znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony w ww. obszarze, oraz w wyniku przeprowadzonej analizy zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzgodnieniu 

1)    z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegaturą w Bydgoszczy - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską/;

2)    z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /ze względu na położenie terenu w granicach Wdeckiego Parku Krajobrazowego i w jego strefie ochronnej (obszar wydzielony Osie) oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009)/, oraz zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/;

3)    z Powiatowym Zarządem Dróg w Świeciu - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 1029C obejmującej m.in. działki nr 24/5, 26/5, 28/1, 29/1, 51/1 w Obr. Pruskie/;

4)    z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/;

5)    z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/;

6)    ze Starostą Świeckim - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10a ustawy /w zakresie zadań rządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1/,

ustalam
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej przez wieś Pruskie, Gm. Osie, z przebiegiem przez działki nr 28/1 i 28/2  oraz  części działek nr 24/5, 26/5, 29/1, 35, 39/1, 48/5, 48/11, 51/1 i 51/2 w obrębie Pruskie, w gminie Osie, powiat Świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o przebiegu w granicach terenu oznaczonego symbolami ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUW
ZA1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K1L1M1N1O1P1R1S1T1U1W1Z1A2B2C2D2E2F2G2H2I2J2K2L2M
2N2O2P2R2S2T2U2W2Z2A3B3C3D3A, określonym na załączniku graficznym w skali 1:2000 - stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszej decyzji.

1.    Rodzaj inwestycji – budowa i utrzymywanie dróg publicznych - wydzielanie gruntów pod drogi publiczne […], budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg.

2.    Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie

1)    warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a)    zaprojektować jezdnię, pobocza lub chodniki i rowy odprowadzające wody powierzchniowe,
b)    inwestycja - przebudowa ciągu komunikacyjnego w niezbędnym zakresie, zapewniającym poprawne rozwiązanie techniczne służące poprawie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych poprzez zastosowanie urządzeń uspokojenia ruchu, służące poprawie funkcjonalności, widoczności oraz oznakowania, z uwzględnieniem ochrony istniejącego uzbrojenia podziemnego (wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), z budową niezbędnych przepustów, murków oporowych, schodów, konstrukcji wsporczych itp. w zakresie zapewniającym poprawne funkcjonowanie przebudowywanego odcinka drogi i terenów przyległych;
c)    budowa drogi gminnej (na odcinku poniżej 1 km) nie jest przedsięwzięciem zaliczonym do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
d)    wymaga się uwzględnienia warunków i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych dotyczących między innymi    warunków wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych (ewentualne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych),
e)    projektowane do wycinki drzewa kolidujące z projektowanym zamierzeniem wymaga się zastąpić odpowiednim uzupełnieniem zieleni dostosowanej do nowych warunków drogowych z zapewnieniem odpowiedniego środowiska przyrodniczego,
f)    wymagana poprawa parametrów nawierzchni oraz widoczności na ciągach i skrzyżowaniach dróg – dostosowane do aktualnych wymagań określonych w przepisach prawnych, w tym przede wszystkim w Rozporządzeniu Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
g)    projektowana budowa powinna zapewnić płynność i uspokojenie ruchu, oraz zmniejszenie hałasu,
h)    projektowana budowa drogi nie może wywoływać zmian w warunkach posadowienia budynków usytuowanych w obszarze przyległym do drogi, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ich użytkowników – wymagane uwzględnienie stabilności konstrukcji nośnych budynków;
i)    przy projektowaniu inwestycji wymagane uwzględnienie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - w odniesieniu do elementów zabudowy i zagospodarowania, nie objętych niniejszą decyzją – zawartych w decyzjach, których kopie załączono do niniejszej decyzji oraz w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pruskie, gmina Osie, obejmującego działkę nr 48/13 oraz części działek nr 48/10, 48/11, 48/14” uchwalonym uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXXVIII/215/02 Rady Gminy Osie z dnia 09 października 2002 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 8, poz. 45);

2)    ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

a)    nie przewiduje się, aby projektowane zamierzenie inwestycyjne mogło, w znaczącym stopniu, negatywnie wpływać na ptaki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 pod nazwą Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009, w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów), obejmujący cały obszar gminy Osie,
b)    w trakcie przygotowywania, realizacji inwestycji i po jej zakończeniu należy stosować przepisy określone w art. 74 ust. 1, 75 ust. 1÷4, art. 76, ust. 1 i 2, art. 76 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
c)    prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie koron drzew lub krzewów powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom – art. 82 ust 1 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
d)    wymagane - zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) - zareagowanie na napotkany przedmiot, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w sposób określony w przepisach ww. ustawy,
e)    ze względu na położenie części obszaru objętego decyzją w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszary podlegające rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy, wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lokalizacje nowych obiektów i korekty układu przestrzennego;
f)    dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja Wójta Gminy Osie o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚBiGK – 7625/1/2010 z dnia 11.01.2010r.  

3)    obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a)    obsługa komunikacyjna – z drogi powiatowej nr 1029C obejmującej m.in. działki nr 24/5, 26/5, 28/1, 29/1, 51/1,
b)    zasilanie w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych, źródło ogrzewania – nie dotyczy,
c)    odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych - do gruntu na terenie działki objętej decyzją,
d)    zasilanie w energię elektryczną – w ramach przebudowy drogi ewentualna przebudowa obiektów i urządzeń oświetlenia drogi bez konieczności dokonywania zasadniczych zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną,
e)    składowanie odpadów stałych – podczas realizacji inwestycji wymaga się segregacji i składowania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawnymi,
f)    w zależności od występujących sytuacji technicznie i funkcjonalnie kolizyjnych z projektowanym rozwiązaniem odcinka drogi gminnej, wymagana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego (przebudowa istniejącego wodociągu, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej), przepustów, murków oporowych, ogrodzeń, schodów, konstrukcji wsporczych, itp. z uwzględnieniem prawidłowej obsługi terenów przyległych w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

4)    wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich w zakresie warunków ochrony przed

a)    pozbawieniem dostępu do drogi publicznej – podczas realizacji inwestycji wymagane utrzymanie ciągłości ruchu również poprzez organizację objazdów uzgodnionych z zarządcą dróg i właścicielami terenów, przez które mają przebiegać objazdy, oraz wymagane utrzymanie ciągłości ruchu dojazdowego do posesji obsługiwanych wyłącznie z drogi będącej przedmiotem budowy,
b)    pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności – wymaga się zapewnienia ciągłości dostaw do istniejących lokali mieszkalnych i usługowych a wszelkie przerwy dostaw w okresie budowy wymagają uzgodnienia z właścicielami,
c)    pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – nie dotyczy,
d)    uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - tj. przed emisją substancji i energii szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt – zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami prawa, w tym, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odpowiednio dla terenów przeznaczonych na cele mieszkalne, stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Min. Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
e)    ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie dotyczy,
f)    teren bezpośredniej realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed dostępem nieuprawnionych osób w celu zapobieżenia ewentualnym ich wypadkom;

5)    ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie dotyczy.

3.    Granice terenu inwestycji wyznaczono na rysunku w skali 1:2000, wykonanym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 zmniejszonej do skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4.    Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji przeprowadzono zgodnie z art. 53, ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzasadnienie

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że na terenie objętym decyzją nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku jego sporządzenia.
W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dokonano analizy stanu funkcjonalnego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, a także warunków i zasad zagospodarowania oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych. Ustalono, że rozpatrzenie wniosku należy do właściwości rzeczowej i miejscowej Wójta Gminy Osie.
Teren objęty wnioskiem - w planie miejscowym, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.), był w części przeznaczony na ponadlokalne cele publiczne (drogę powiatową), posiada dostęp do drogi publicznej, oraz nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, istniejące uzbrojenie techniczne, będzie wystarczające dla zamierzenia budowlanego.
Inwestycja stanowi cel publiczny o znaczeniu lokalnym określony w art. 6 pkt  1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie może być zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), oraz brak jest przesłanek do wymagania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracania zniszczonych biotopów oraz tworzenia biotopów.
Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu niniejszej decyzji powierzono osobie wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego i uzyskano wymagane uzgodnienia. O wszczęciu postępowania oraz o postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie zawiadomiono w drodze obwieszczeń i poprzez zawiadomienia.
POUCZENIE

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)    niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55),

2)    jeżeli decyzja wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust. 2),

3)    niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę albo zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierające ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy wnioskodawca uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 65).

        Zgodnie z art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane roboty budowlane wolno rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która może być wydana po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.
        Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).                                                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                                                 (-) Michał  Grabski

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (12 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (12 stycznia 2010, 13:01:07)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:25:45)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2391