Obwieszczenie z dnia 24.11.2009 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

                                                                Osie dnia  24.11.2009 r.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 28.10.2009 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym
polegającej na budowie drogi gminnej przez wieś Pruskie, Gm. Osie, z przebiegiem przez działki nr 28/1 i 28/2 oraz części działek nr 24/5, 26/5, 29/1, 35, 39/1, 48/5, 48/11, 51/1 i 51/2 w obrębie Pruskie, w gminie Osie.
na wniosek
z dnia 28.10.2009 r. (wpływ 28.10.2009 r.)
Pana Marka Januszewskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Osie w imieniu Gminy Osie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 17 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                                              (-) Michał Grabski                                                                                                       Wójt Gminy Osie


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie i w sołectwie Pruskie
dnia  24.11.2009r.
Opublikowano na stronie internetowej www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (24 listopada 2009)
Opublikował: Ewa Reszka (27 listopada 2009, 08:00:09)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:16:25)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2464