Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 06.08.2009 r.

Osie dnia 06.08.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Osie
z dnia 06.08.2009 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na  wniosek  Gminy  Osie (ul. Dworcowa 6. 86-150 Osie) w dniu 21.07.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu lokalnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami, infrastrukturą towarzyszącą (w tym przyłącza energii elektrycznej i ogrodzenie terenów przepompowni i przyłącza wodociągowe) i przyłączami w miejscowościach Osie i Miedzno w gminie Osie, powiat Świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie, obejmującej
1)    budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przebiegiem:
a) w obrębie Miedzno  – przez działki o numerach ewidencyjnych: 32; 33; 42; 43; 47; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 116; 133; 135; 136; 138; 139; 140; 143; 144; 145; 146; 154; 173; 267; 268; 276; 318; 319; 320; 321; 109/1; 110/1; 113/5; 115/2; 132/1; 269/1; 269/2; 270/1; 287/1; 287/2; 66/2; 72; 270/2,
b) w obrębie Osie - przez działki o numerach ewidencyjnych: 231; 232; 253; 266; 268; 275; 223/4; 226/1; 227/1; 227/4; 227/5; 228/1; 229/1; 230/1; 233/3; 234/1; 234/2; 235/1; 235/2; 236/1; 236/2; 237/1; 237/2; 238/1; 238/2; 239/1; 239/2; 240/1; 240/2; 241/1; 241/2; 242/1; 242/2; 243/1; 243/2; 244/1; 244/2; 245/10; 245/11; 245/12; 245/5; 245/6; 245/7; 245/8; 245/9; 246/1; 247/1; 248/1; 248/5; 249/1; 249/2; 250/1; 252/1; 253; 254/1; 254/2; 255/1; 255/2; 273/1; 273/2; 124/6; 170/1,
2) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej:
a) w obrębie Miedzno  – na terenach obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych: 14; 17; 19; 20/2; 24; 29; 30; 31; 36; 37; 38; 46; 50; 57; 58; 61; 62; 63; 114; 117; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 141; 148; 149; 150; 151; 157; 159; 160; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 263; 264; 265; 266; 271; 286; 118/2; 132/3; 132/4; 147/1; 147/2; 161/1; 161/2; 21/1; 22/2; 27/1; 288/6; 294/5; 67/1;
b) w obrębie Osie – na terenach obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych: 267; 274; 247/2; 248/4; 248/6; 248/7; 252/2; 269/1; 269/2; 272/4; 272/5;
3) budowę przepompowni ścieków – na terenach obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych: 255/2 w obrębie Osie, oraz nr 268 i 66/2 w obrębie Miedzno (o powierzchni do 30 m2 każdy),

Inwestorem przedsięwzięcia jest
Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

W terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mają możliwość zapoznania się z aktami tej sprawy oraz złożenia wniosków, uwag i zastrzeżeń w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osiu.

Michał Grabski
Wójt Gminy Osie


Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Osie i w Sołectwie Miedzno  dnia 06.08.2009 r. oraz stronie internetowej www.bip.osie.pl

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (6 sierpnia 2009)
Opublikował: Marek Lejk (6 sierpnia 2009, 13:34:16)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:14:07)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2129