Obwieszczeni II z dnia 04.12.2020

Osie, dnia 04.12.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci - linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działek nr ewid. 159/2 i 196/2 przy ul. Dworcowej w miejscowości Osie, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 181/14, 183, 184, 383, 185, położonych w miejscowości Osie, gmina Osie,

na wniosek z dnia 28.10.2020 Pana Tomasza Bartoszewicza- pełnomocnika Enea Operator Sp. z. o.o.  ul. Wojska Polskiego  38A,  86-100 Świecie  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 04.12.2020
...............................................
(podpis)

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (4 grudnia 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (4 grudnia 2020, 11:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86