Obwieszczenie z dnia 23.05.2020

Osie, dnia 23.09.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej i złączy kablowo-pomiarowych 0,4 kV oraz szafy kablowej, przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewid. 227/1 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie.

na wniosek z dnia 15.09.2020 Pana Piotra Westphal- pełnomocnika Enea Operator Sp. z. o.o.  ul. Wojska Polskiego  38A,  86-100 Świecie  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 23.09.2020

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (23 września 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (23 września 2020, 13:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123