Obwieszczenie z dnia 11.03.2020


Osie, dnia 11.03.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przyłączeniu instalacji elektroenergetycznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 25/3, 25/4, 26/2, 27/4, 27/6, 27/7, 178/3, 181/2, 181/3, 27/1 w miejscowości Pruskie,  obręb Wierzchy, gmina Osie.

na wniosek z dnia 04.02.2020 Pana Jakuba Nowaka- pełnomocnika Enea Operator Sp. z.o.o, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                        Wójt Gminy Osie
                                                         Michał GrabskiNiniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 11.03.2020

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (11 marca 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (11 marca 2020, 12:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300