Obwieszczenie z dnia 23.01.2020 Wójta Gminy Warlubie

Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WARLUBIE

zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Adama Kuziemskiego przedstawiciela firmy pn. „Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o.”, Lipniki, ul. Jaśminowa 5, 86-005 Białe Błota, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. E. Warmińskiego 8, 85-054 Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN w tym linii kablowej SN-15 kV, dwóch złączy kablowych SN-15kV oraz dwóch słupów SN-15 kV w istniejącej linii napowietrznej na działkach ewidencyjnych nr 3002/1, 3003/1, 3004/1, 3005/1, 3006/3, 3007/1, 3008/1, 3009/1, 3010/1, 3024/1, 3023/1, 3011/1, 3012/1, 3013/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipinki, gmina Warlubie, działkach ewidencyjnych nr 5213, 5258, 5259, 5260, 5244, 5245, 5216, 5215, 5214, 5243, położonych w obrębie ewidencyjnym Osie, gmina Osie oraz na działkach ewidencyjnych nr 5271/1, 5272, 5273, 5274/1, 5275/4, 3, 91/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Miedźno, gm. Osie.
Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1 530 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


WÓJT GMINY WARLUBIE
Krzysztof Michalak

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (23 stycznia 2020)
Opublikował: Mateusz Puchowski (23 stycznia 2020, 12:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388