Obwieszczanie z dnia 24.12.2019


Osie, dnia 24.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 124/6, 170/1, 227/1, 227/4, 227/5, 228/1, 246/1, 247/1, 273/1, 384 obręb Osie, gmina Osie,

na wniosek z dnia 11.12.2019 Pana Radosława  pełnomocnika Gminy Osie  ul. Dworcowa 6,  86-150 Osie  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                        Wójt Gminy Osie
                                                         Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (30 grudnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (30 grudnia 2019, 13:40:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233