Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie o wszczęciu postępowania

Warlubie, dn. 05.11.2019 r.

Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
WÓJT GMINY WARLUBIE

zawiadamia, że na wniosek Pana Adama Kuziemskiego przedstawiciela firmy pn. „Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o.”, Lipniki, ul. Jaśminowa 5, 86-005 Białe Błota, działającego z upoważnienia ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. E. Warmińskiego, 85-054 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN w tym linii kablowej SN-15 kV, dwóch złączy kablowych SN-15kV oraz dwóch słupów SN-15 kV w istniejącej linii napowietrznej na działkach ewidencyjnych nr 3002/1, 3003/1, 3004/1, 3005/1, 3006/3, 3007/1, 3008/1, 3009/1, 3010/1, 3024/1, 3023/1, 3011/1, 3012/1, 3013/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipinki, gmina Warlubie, działkach ewidencyjnych nr 5213, 5258, 5259, 5260, 5244, 5245, 5216, 5215, 5214, 5243, położonych w obrębie ewidencyjnym Osie, gmina Osie oraz na działkach ewidencyjnych nr 5271/1, 5272, 5273, 5274/1, 5275/4, 3, 91/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Miedźno, gm. Osie.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji wydaje Wójt Gminy Warlubie w porozumieniu z Wójtem Gminy Osie, ponieważ na terenie Gminy Warlubie znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) informuję o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 ’°.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 grudnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 grudnia 2019, 11:03:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324