Obwieszczenie WÓJTA GMINY WARLUBIE

Warlubie, dn. 05.11.2019 r.
Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
WÓJT GMINY WARLUBIE

zawiadamia, że zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN w tym linii kablowej SN-15 kV, dwóch złączy kablowych SN-15kV oraz dwóch słupów SN-15 kV w istniejącej linii napowietrznej na działkach ewidencyjnych nr 3002/1, 3003/1, 3004/1, 3005/1, 3006/3, 3007/1, 3008/1, 3009/1, 3010/1, 3024/1, 3023/1, 3011/1, 3012/1, 3013/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipinki, gmina Warlubie, działkach ewidencyjnych nr 5213, 5258, 5259, 5260, 5244, 5245, 5216, 5215, 5214, 5243, położonych w obrębie ewidencyjnym Osie, gmina Osie oraz na działkach ewidencyjnych nr 5271/1, 5272, 5273, 5274/1, 5275/4, 3, 91/2, położonych w obrębie ewidencyjnym    Miedźno,    gm.    Osie, sporządziła mgr inż.    Agnieszka Wydra, posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu    urbanisty    na terytorium Rzeczypospolitej    Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o    samorządach    zawodowych architektów,    inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i    1650).
Z uwagi na położenie inwestycji na gruntach leśnych projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Tczewie i w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

W związku z powyższym, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) pismem z dnia 05.11.2019r. zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie i Zarządu Zlewni w Chojnicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Z uwagi na położenie inwestycji w granicach obszarów chronionych, projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z2018r., poz. 1945 z późn. zm.).W związku z powyższym, na podstawie art. 53    ust.    4    pkt 8 ustawy    z dnia 27    marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.:    Dz.    U.    z 2018r., poz.    1945 z późn.    zm.) oraz art.
106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) pismem z dnia 05.11.2019r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na położenie inwestycji w granicach drogi gminnej, będących własnością Gminy Osie projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Wójtem Gminy Osie pełniącym obowiązki zarządcy dróg gminnych, w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z2018r., poz. 1945 z późn. zm.).
W związku z powyższym, na podstawie art. 53    ust.    4    pkt 9 ustawy    z dnia 27    marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.:    Dz.    U.    z 2018r., poz. 1945 z późn.    zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) pismem z dnia 05.11.2019r. zwrócono się do Urzędu Gminy w Osie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r„ poz. 2096 z późn. zm.) strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15, pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7’° - 1530. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zrn.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WÓJT GMINY WARLUBIE
KRZYSZTOF MICHALAK

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 grudnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 grudnia 2019, 10:57:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302