Obwieszczenie z dnia 12.12.2019

Osie, dnia 12.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15kV w ramach zadania „ Modernizacja linii napowietrznej SN od stan. 78 do ST Grzybek z GPZ Żur Linia 15 kV – Tleń na nieruchomościach o nr ewid. 123/1, 5225/10, 107/3, 446, 27/6, 26/10, 30/3, 30/4, 5254, 5255, 272, 5256, 41, 73, 226/1, 5251/3 w obrębie Osie oraz na działkach o nr ewid.: 1, 2, 5224/5 w obrębie Nadleśnictwo Szarłata, gmina Osie

na wniosek z dnia 17.10.2019 Pana Grzegorza Tyda- pełnomocnika Enea Operator Sp. z o.o. , Odział Dystrybucji Bydgoszcz,     o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.
                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                           Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (12 grudnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (12 grudnia 2019, 14:08:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305