Obwieszczanie 04.12.2019

Osie, dnia 04.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej Miedzno - Wybudowania na działkach o nr ewid. 170, 146, 196, 291, obręb Miedzno, gmina Osie,

na wniosek z dnia 14.11.2019 Pana Macieja Wojnowskiego- pełnomocnika Gminy Osie  o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                             Wójt Gminy Osie
                                                             Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (4 grudnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (4 grudnia 2019, 10:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299