Obwieszczenie z dnia 06.08.2019-II

Osie, dnia 06.08.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 85/10 w miejscowości Wałkowiska, gm. Osie, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 85/10, 85/12, 87/11 obręb Wałkowiska, gmina Osie.

na wniosek z dnia 15.05.2019 Pana Tomasza Bartoszewicza- pełnomocnika Enea Operator Sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 38A,  86-105 Świecie o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                                 Michał Grabski 


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 06.08.2019

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (13 sierpnia 2019, 13:35:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198