Obwieszczenie z dnia 01.08.2019

Osie, dnia 01.08.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odtworzeniu zbiornika wodnego oraz utworzeniu obszaru mokradłowego w Nadleśnictwie Trzebciny, na części działek o nr ewid. 5165/2, 5174/9, 5174/10, obręb Wierzchy, gmina Osie.

na wniosek z dnia 22.05.2019 Pani Magdaleny Golonki- pełnomocnika Nadleśnictwa Trzebciny o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                         Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (1 sierpnia 2019, 10:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195