Obwieszczenie z dnia 05.06.2019

Osie, dnia 05.06.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na ul. Księdza Semraua na działkach o nr ewid. 13, 36, 48, 67/1, 274, 5223/5, 262/1, 263, 272/3, 273/3, 274/3, 274/9, 275, 276/1, 276/4, 278/1, 279/3, 279/1, 280, 281, 282, 283, 284/3, 284/2, 284/1, obręb Osie, gmina Osie.

na wniosek z dnia 20.05.2019 Pana Tomasza Bartoszewicza- pełnomocnika Gminy Osie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (6 czerwca 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (6 czerwca 2019, 10:03:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204