Obwieszczenie z dnia 27.05.2019


Osie, dnia 27.05.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na włączeniu północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do  planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T- Etap III b obejmujący drogę powiatową nr 1211C na odcinku Tleń-Brzemiona wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Wierzchy na terenie działek 122 obręb Nadl. Szarłata, 139, 155, 25 obręb Wierzchy, gmina Osie oraz 117 i 118 obręb Brzemiona, gmina Lniano.

na wniosek z dnia 17.04.2019 Pana Adama Mellera- Dyrektora Powiatowego Zarządu  Dróg w Świeciu ul. Hallera 9,  86-100 Świecie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                      

                                                      Wójt Gminy Osie
                                                        Michał Grabskimetryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (27 maja 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (27 maja 2019, 14:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197