Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17.04.2019

Osie, 17.04.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wydaniu decyzji nr 03/2019 znak: ROŚBiGK.6733.03.2019

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce nr 58/3 położonej w miejscowości Łążek, obręb ewidencyjny Łążek, gm. Osie,

na wniosek z dnia 30.01.2019 Pana Dariusza Wrońskiego pełnomocnika P4 sp. z o.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                                   Michał Grabski
 

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 17.04.2019


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (17 kwietnia 2019, 11:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250