Obwieszcznie o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2019

Osie, 16.04.2019
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wydaniu decyzji nr 01/2019 znak: ROŚBiGK.6733.01.2019

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz kanalizacji teletechnicznej – linii kablowych SN-15kV, złączy kablowych ZK SN-15kV, słupów SN-15kV oraz rurociągu kablowego kabla optotelekomunikacyjnego na działkach o nr ewid. 41/18, 41/16, 41/14, 40/4, 40/6, 37/2, 36/2, 31/6, 31/10, 30/2, 29/13, 29/11, 29/17, 29/15, 29/14, 29/16, 29/10, 29/12, 30/1, 31/9, 31/7, 31/8, 31/5, 35/5, 35/3, 36/1, 37/1, 2/1, 38/1, 39/3, 40/5, 40/3, 41/13, 41/15, 41/11, 41/17- obręb Brzeziny oraz na działkach o nr ewid. 29, 356/78, 392/2, 391, 390/2, 389/2, 356/68, 356/76, 362/4, 361/4, 360/4, 359/4, 356/7, 353, 356/69, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1, 356/65, 356/67, 356/70, 389/1, 390/1, 392/1, 356/71, 356/72, 356/73 – obręb Osie, gmina Osie,

na wniosek z dnia 14.12.2018 Pana Tomasza Suchomskiego pełnomocnika Enea Operator Sp. z o.o, Rejon Dystrybucji  Świecie  o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.
                                                             Wójt Gminy Osie
                                                              Michał Grabski

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 16.04.2019

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (16 kwietnia 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (16 kwietnia 2019, 13:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200