Obwieszczenie z dnia 15.0.32019

Osie, dnia 15.03.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – realizacja inwestycji na działce nr 58/3 położonej w miejscowości Łążek, obręb ewidencyjny Łążek, gm. Osie

na wniosek z dnia 30.01.2019 Pana Dariusza Wrońskiego pełnomocnika P4 sp. z o.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                                         Michał Grabski
                                                                         Wójt Gminy Osie


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 15.03.2019

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (18 marca 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (18 marca 2019, 09:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215