Obwieszczeni z dnia 03.12.2018


Osie, dnia 03.12.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza

o wszczęciu w dniu 16.11.2018r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej- tłocznej, na działkach o nr ewid. 107/3 oraz 446 położonych w miejscowości Starnie, obręb Osie, gmina Osie

na wniosek z dnia 08.11..2018 Pana Radosława Ryl, reprezentującego Gminę Osie , ul. Świecka 21, 89-500 Tuchola  o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


                                                              Wójt Gminy Osie
                                                               Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (3 grudnia 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (3 grudnia 2018, 08:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222