Obwieszczenie z dnia 15.06.2018 w sprawie stacji bazowej telefoni komórkowej


Osie, dnia 15.06.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza

o wszczęciu w dniu 15.06.2018r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na części działki o nr ewid. 58/3 położonej w miejscowości Łążek, gmina Osie,

na wniosek z dnia 17.05.2018 Pana Dariusza Wrońskiego, reprezentującego P4 Sp. z o.o, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa   o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 15.06.2018
...............................................
(podpis)

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (15 czerwca 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (15 czerwca 2018, 12:57:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239