Obwieszczanie z dnia 28.02.2018

Osie, dnia 28.02.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza

o wszczęciu w dniu 12.02.2018r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV, słupów nn pełniących również funkcję oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych nn, szaf kablowych nn, szaf oświetlenia ulicznego oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, na działkach nr 181/2 (po podziale geodezyjnym 181/13, 181/14), 181/4, 181/3, 183 oraz 307/2 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie,

na wniosek z dnia 01.02.2018 Pana Arkadiusza Staneckiego, reprezentującego Enea Operator Sp. z o.o, ul. Warmińskiego  8, 85-054 Bydgoszcz  o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (9 marca 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (9 marca 2018, 08:54:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280