Obwieszczenie z dnia 12.02.2018


Osie, dnia 12.02.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza

o wszczęciu w dniu 12.02.2018r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych nn 0,4 kV  zasilanych ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie „Osie 01” w związku z demontażem słupów na ul. Kościuszki i ul. Dworcowej w miejscowości Osie, na działkach nr 124/6, 124/10, 124/11, 124/12, 132, 175/2, 177, 178, 179, 180, 181, 184/1, 185, 186, 191 oraz 404 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie,

na wniosek z dnia 12.01.2018 Pana Michała Kosmalskiego,  reprezentującego Enea Operator Sp. z o.o, ul. Wojska Polskiego 38a, 86-100 Świecie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (26 lutego 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (26 lutego 2018, 09:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270