Obwieszczenie z dnia 25.09.2017

Osie, dnia 25.09.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Wójt Gminy Osie
obwieszcza

o wszczęciu w dniu 25.09.2017r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV na kablową w związku z kolizją inwestycyjną na działce 112, na działkach nr 111/3, 112, 113/2 oraz 111/1 położonych w miejscowości Radańska, gmina Osie,

 na wniosek z dnia 21.09.2017 Pani Agaty Bartnik,  reprezentującej Enea Operator Sp. z o.o, ul. Wojska Polskiego 38a, 86-100 Świecie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (12 października 2017)
Opublikował: Mateusz Puchowski (12 października 2017, 12:47:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287