Obwieszczenie z dnia 17.02.2017

Osie, dnia 17.02.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 17.02.2017r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu, na działce o nr ewid. 34/1 położonej w miejscowości Tleń, obręb Tleń, gmina Osie.

 na wniosek z dnia 26.02.2017 Pana Daniela Siewerta, reprezentującą Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a , 86-150 Osie, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                                        Wójt Gminy Osie
                                                                        Michał Grabskimetryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (17 lutego 2017)
Opublikował: Mateusz Puchowski (17 lutego 2017, 12:57:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327