Obwieszczanie z dnia 11.10.2016

Osie, dnia 11.10.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 11.10.2016r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji stadionu sportowego
w Osiu - budowie zaplecza sportowego, budowie budynku gospodarczego, boiska sportowego, trybun, piłko chwytów, przebudowie płyty boiska, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe oraz infrastruktury elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na działkach o nr ewid. 443, 130, 129/6 i 131 położonych w miejscowości Osie, gmina Osie.
 na wniosek z dnia 29.09.2016 Pani Agnieszki Mazur  reprezentującą Gminę Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski
metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (11 października 2016)
Opublikował: Mateusz Puchowski (11 października 2016, 11:28:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342