Obwieszczenie z dnia 13.05.2016


Osie, dnia 13.05.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Osie
zawiadamia

o wszczęciu w dniu 11.05.2016r. postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o  nr ewid. 124/6, 124/10, 124/11, 124/12 położonych w  obrębie geodezyjnym Osie, gm. Osie.  
na wniosek z dnia 20.04.2016 r.  Pana Mateusz Puchowskiego –pełnomocnika Wójta Gminy Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – w terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

                                                            Wójt Gminy Osie
                                                           Michał Grabski

Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicy  ogłoszeń
Urzędu Gminy w Osiu
Dnia 13.05.2016

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (13 maja 2016)
Opublikował: Mateusz Puchowski (13 maja 2016, 10:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380